Fryslân hat in fariearre en ryk lânskip mei moaie marren, net suvere natuergebieten en in prachtige kustline mei it Waad as ien fan al dy kroanjuwielen. De natuer yn Fryslân is oantreklik en wichtich foar minsken, planten en bisten.

De provinsje Fryslân wurket dêrom fanút it programma Natuur gear mei ynwenners en partners oan it beskermjen, behearen en ûntwikkeljen fan ús natuer. Mei as doel it bioferskaat te fersterkjen mei romte foar wetter, lânbou, leefberens en rekreaasje.

In soad wet - en regeljouwing is basearre op Europeeske wetjouwing. Lês mear hjiroer yn it Europeesk natuerbelied of klik op ien fan de knoppen hjir ûnder: