Home

Lok op 1

Wolkom op de website van provincie Fryslân! Samen met de mienskip werken we aan een mooi en sterk Fryslân.

Stikstof

Ruimte voor natuurherstel en economische ontwikkelingen, mét perspectief voor de landbouw. Dit is het doel van provincie Fryslân wanneer we het hebben over stikstof.

Fryslân is een landbouwprovincie met een rijke natuur, waaronder beschermde Natura 2000-gebieden. 11 van de in totaal 20 Friese Natura 2000-gebieden hebben last van teveel stikstof. Om dit probleem op te lossen moeten we minder stikstof uitstoten. Het terugbrengen van de stikstofuitstoot zorgt voor een ingrijpend en complex vraagstuk waarmee veel belangen gemoeid zijn.

Meer informatie

Een weiland met 2 koeien met de koppen die naar voren