De provincie zet geld in voor de uitvoering van haar beleid.

Inkomsten

Het geld dat de provincie nodig heeft om haar taken te kunnen doen, komt voor een groot deel van het Rijk. Het Rijk stort elk jaar een deel van de belastingopbrengsten in het Provinciefonds. Het geld uit dat Provinciefonds wordt over de 12 provincies verdeeld.

Een andere inkomstenbron van de provincie is de opcenten motorrijtuigenbelasting. De belastingdienst int deze belasting en draagt deze af aan de provincie.

Naast deze inkomstenbronnen, krijgt de provincie ook nog doeluitkeringen van het Rijk voor bijvoorbeeld Natuur en Taal en ontvangt de provincie rendement, dividend en subsidies.

Uitgaven

De provincie geeft het geld deels uit aan wettelijke taken en voor een deel bepalen Provinciale Staten door middel van het vaststellen van beleid waaraan het geld wordt besteed. Dit staat in de provinciale begroting (zie hieronder) in de hoofdstukken over de volgende beleidsterreinen: Bestuur, Infrastructuur, Omgeving, Economie en Mienskip.

Planning en Control cyclus

Alle inkomsten en uitgaven van de provincie komen bij elkaar in de Planning en Control cyclus. Elk jaar wordt op basis van het vastgestelde beleid en de kadernota een begroting gemaakt die Provinciale Staten in november behandelen en vaststellen. Op basis van de vastgestelde begroting krijgen Gedeputeerde Staten het mandaat om het geld uit te geven.

Tijdens het begrotingsjaar maken Gedeputeerde Staten één keer een bestuursrapportage met daarin de voortgang van de uitvoering van de begroting. Dit is ook het moment waarop voorstellen worden gedaan om de begroting te wijzigen. Daarnaast is in december nog een autorisatiemoment.

Na het begrotingsjaar maken Gedeputeerde Staten de jaarstukken, waarin verantwoording wordt afgelegd. Heeft het ingezette geld opgeleverd waar het voor bedoeld was?
De accountant controleert elk jaar of de provincie het geld rechtmatig heeft uitgegeven.

Onderstaand figuur is een visuele weergave van dit proces:

Op deze grafiek wordt aangegeven hoe de planning verloopt.

De (groene) stippen zijn de momenten waarop Provinciale Staten de verschillende Planning en Control documenten behandelen.

Op de website provinciale begroting zijn al deze Planning en Control documenten te raadplegen. Vragen over bovenstaand figuur en over de genoemde Planning en Control documenten kunt u stellen door een mail te sturen aan financien@fryslan.frl.