Fryslân is een provincie met een rijke natuur, waaronder beschermde Natura 2000-gebieden. 11 van deze natuurgebieden hebben last van teveel stikstof. Vooruitlopend op de bescherming van die natuur werden er sinds 2015 vergunningen verleend via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 2019 heeft de Raad van State deze manier van vergunningverlening tot een halt geroepen waardoor het PAS niet langer kon worden gebruikt en de vergunningverlening praktisch stil kwam te liggen. Om de problemen met stikstof en vergunningverlening aan te pakken is er een nieuwe Stikstofwet aangenomen. Deze wet stelt vast dat:

  • 50% van de Natura 2000-gebieden in 2030 in orde moeten zijn (wat overeenkomt met een vermindering van 26% op de totale stikstofuitstoot in Nederland).
  • 74% van de stikstofgevoelige natuur in Nederland weer gezond moet zijn in 2035.

Het terugbrengen van de stikstofuitstoot en het robuuster maken van de natuur zorgt voor een ingrijpend en complex nationaal en regionaal vraagstuk waarmee veel belangen gemoeid zijn. Provincie Fryslân werkt daarom samen met sectoren die stikstof uitstoten en medeoverheden aan een uitvoeringsprogramma stikstof met een op Fryslân toegespitste aanpak. Dit programma moet er de komende jaren voor gaan zorgen dat er weer balans komt in de economische / maatschappelijke ontwikkelingen én het beschermen van onze stikstofgevoelige natuur.