Provincie Fryslân hervat vanaf 1 januari 2023 de vergunningverlening Wet natuurbescherming voor het onderdeel stikstof met uitzondering van aanvragen die in hun beoogde situatie gebruik willen maken van een emissiearm stalsysteem. Het is onzeker of emissiearme stalsystemen in de praktijk doen wat ze beloven, terwijl zekerheid volgens Europese natuurbeschermingsregels wel vereist is bij het verlenen van natuurvergunningen. Dit blijkt uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2022.  

Op deze pagina vindt u informatie over Stikstof in relatie tot de vergunningverlening in Fryslân. Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting, stookinstallaties en veehouderijen. Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur en de beschermde Natura 2000-gebieden. Daarom heeft u een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrijkomt. Een vergunning kunt u direct bij ons aanvragen, maar kan ook via een omgevingsvergunning van uw gemeente.  

Intern en extern salderen 

Intern salderen betekent dat je op locatie maatregelen treft die uitstoot verminderen om vervolgens de rechtelijk vrijgekomen ruimte op dezelfde locatie te gebruiken om activiteiten uit te voeren. Extern salderen houdt in dat je, wanneer mogelijk, elders (in de omgeving) rechten overneemt om activiteiten uit te voeren.  

Vergunningaanvragen intern salderen 

Sinds 1 januari 2020 is de wet gewijzigd. Dit wil zeggen dat, indien er sprake is van een project dat betrekking heeft op intern salderen, er géén sprake (meer) is van een vergunningplicht aangezien de stikstofdepositie de rechtelijke stikstofruimte op die locatie niet overschrijdt. U hoeft dus geen aanvraag meer in te dienen op intern salderen. Wel adviseren wij u om de AERIUS-berekening, waaruit blijkt dat u met intern salderen uw project kunt realiseren, goed te bewaren. Bij een eventuele controle kan hier in de toekomst naar gevraagd worden. Het is mogelijk om een beoordeling van de provincie te ontvangen. U ontvangt dan een zogenoemde ‘positieve weigering’. Dit document bevat een beoordeling ten tijde van de toen geldende wet- en regelgeving. 

Intern salderen is echter níet vergunningsvrij, indien sprake is van een emissiearme stalvloer. Uit de uitspraken van 7 september en 12 oktober 2022 is gebleken dat op basis van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat een activiteit of wijziging, welke gebruikt maakt van een emissiearme stalvloer, significante gevolgen heeft voor de natuur. Het gevolg van deze uitspraak is dat deze projecten vergunningplichtig zijn geworden (ook indien sprake was intern salderen), en een passende beoordeling dient te worden gemaakt. Zoals hierboven aangegeven is de vergunningverlening voor aanvragen met een emissiearme stalvloer, vanwege deze onzekerheid, tot nader orde opgeschort. 

Vergunningaanvragen extern salderen 

Het is mogelijk om een aanvraag voor extern salderen in te dienen. Deze aanvraag dient te voldoen aan de beleidsregels(eksterne link). Om de effecten van uw project op de doelstellingen van Natura 2000-gebieden te bepalen, moet er een passende beoordeling worden opgesteld. In deze beoordeling wordt er een onderbouwing gegeven over wat de stikstofdepositie is en welk effect dit heeft op de Natura 2000 – doelstellingen, met en zonder maatregelen.  

De beoordeling moet duidelijk aangegeven dat er door de maatregelen negatieve effecten worden uitgesloten. Pas wanneer er een passende beoordeling is uitgevoerd en er aan alle eisen worden voldaan, kan er een vergunning worden verleend. 

Online aanvragen 

Voor de vergunningaanvraag is e-herkenning niveau 2+ nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 89 95. 

Stikstof vergunning aanvragen

Aanvraag stikstofvergunning uitgebreid

De procedure voor het aanvragen van een stikstofvergunning is uitgebreid. Bij de aanvraag moet u aantonen dat de percelen die voor bemesten/beweiden worden gebruikt, sinds 10 juni 1994 landbouwkundig in gebruik zijn (vroegste aanwijsdata van Natura 2000-gebieden). U kunt dit zogenaamde ‘agrarisch landgebruik’ snel en gemakkelijk checken via de tool(eksterne link). Via de knop ‘handleiding’ (onderaan de webpagina) krijgt u uitleg hoe de tool werkt. U dient het grondgebruik per perceel na te gaan in 1994 en 2021. De kaarten kunt u via de tool opslaan in een PDF en dient u toe te voegen aan uw vergunningaanvraag. Daarnaast dient u in de bestemmingsplannen na te gaan of ten aanzien van de percelen het beweiden/bemesten sinds 10 juni 1994 niet is ingeperkt. Bestemmingsplannen kunt u opvragen in de gemeente waarin uw percelen zijn gelegen. Deze dient u eveneens met de vergunningsaanvraag mee te sturen.  

Contact

Heeft u vragen over stikstof, het AERIUS-rekenprogramma, Natura-2000 of vergunningverlening in het algemeen? Dat kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 BIJ12(eksterne link). De helpdesk is iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar (085 - 486 25 90). Ook kunt u een mail sturen via de website. Heeft u vragen over uw eigen vergunning of project? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wet natuurbescherming van de provincie Fryslân. Dit kan door te mailen naar wnb@fryslan.frl of te bellen naar 058 - 292 89 95.

Meer informatie over het Stikstof beleid in Fryslân kunt u vinden op www.fryslan.frl/stikstof. De meest actuele informatie binnen het stikstofdossier kunt u vinden op de website van BIJ12(eksterne link).

Kosten 

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. Voor een positieve weigering conform de legesverordening is het volledig legesbedrag verschuldigd. Indien een aanvrager zijn aanvraag intrekt, ontvangt diegene 50% van de leges terug op basis van de legesverordening. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân

Termijn 

Gelet op de grote hoeveelheid vergunningaanvragen die wij momenteel binnen krijgen, zullen wij niet op alle aanvragen op korte termijn inhoudelijk kunnen reageren. Ons uitgangspunt is om de oudste aanvragen als eerste te behandelen. Uiteraard zullen wij uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen, maar gelet op de werkvoorraad kan het dus langer duren voordat u van ons een inhoudelijke reactie ontvangt. 

PAS-meldingen  

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Door de uitspraak zijn de eerdere meldingen niet meer rechtsgeldig.  

Wanneer u een PAS-melding heeft gedaan, kon u tot 1 december 2022 uw gegevens aanleveren via het RVO. Voor vragen over het PAS-meldingen legalisatietraject kunt u contact opnemen met BIJ12(eksterne link)

Zolang de PAS-meldingen niet gelegaliseerd zijn, kunt u deze melding niet als referentiesituatie gebruiken voor het maken van een berekening met intern salderen.  

Contact 

Heeft u vragen over stikstof, het AERIUS-rekenprogramma, Natura-2000 of vergunningverlening in het algemeen? Dat kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000(eksterne link) van BIJ12. De helpdesk is iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar (085 - 486 25 90). Ook kunt u een mail sturen via de website. 

Heeft u vragen over uw eigen vergunning of project? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wet natuurbescherming van de provincie Fryslân. Dit kan door te mailen naar wnb@fryslan.frl of te bellen naar 058 - 292 89 95. 

Meer informatie over het Stikstof beleid in Fryslân kunt u vinden op www.fryslan.frl/stikstof. De meest actuele informatie binnen het stikstofdossier kunt u vinden op de website van BIJ 12(eksterne link)