Provincie Fryslân hervat vanaf 1 januari 2023 de vergunningverlening Wet natuurbescherming voor het onderdeel stikstof met uitzondering van aanvragen die in hun beoogde situatie gebruik willen maken van een emissiearm stalsysteem. Het is onzeker of emissiearme stalsystemen in de praktijk doen wat ze beloven, terwijl zekerheid volgens Europese natuurbeschermingsregels wel vereist is bij het verlenen van natuurvergunningen. Dit blijkt uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2022.

Op deze pagina vindt u informatie over Stikstof in relatie tot de vergunningverlening in Fryslân. Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen. Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur en de beschermde Natura 2000-gebieden. Daarom heeft u een natuurvergunning of een andere toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrijkomt.

Intern en extern salderen

Intern salderen betekent dat je op locatie maatregelen treft die uitstoot verminderen om vervolgens de rechtelijk vrijgekomen ruimte op dezelfde locatie te gebruiken om activiteiten uit te voeren. Extern salderen houdt in dat je, wanneer mogelijk, elders (in de omgeving) rechten overneemt om activiteiten uit te voeren.  

Vergunningaanvragen intern salderen

Sinds 1 januari 2020 is de wet gewijzigd. Dit wil zeggen dat, indien er sprake is van een project dat betrekking heeft op intern salderen, er géén sprake (meer) is van een vergunningplicht aangezien de stikstofdepositie de rechtelijke stikstofruimte op die locatie niet overschrijdt. U hoeft dus geen aanvraag meer in te dienen op intern salderen. Wel adviseren wij u om de AERIUS-berekening, waaruit blijkt dat u met intern salderen uw project kunt realiseren, goed te bewaren. Bij een eventuele controle kan hier in de toekomst naar gevraagd worden. Voorlopig wordt er nog wel doorgegaan met het inhoudelijk beoordelen van lopende vergunningaanvragen, waarbij de aanvragers de keuze krijgen tussen (a) het intrekken van de aanvraag (deze is immers niet meer nodig) of (b) een positieve weigering door het bevoegd gezag. Dit geldt ook voor nieuwe aanvragen die alsnog worden ingediend.

Vergunningaanvragen extern salderen

Het is mogelijk om een aanvraag voor extern salderen in te dienen. Deze aanvraag dient te voldoen aan de beleidsregels(externe link).

PAS-meldingen

In het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS) kwamen activiteiten waarvan de uitstoot de toenmalige grenswaarde van max 1 mol/hectare per jaar niet overschreed in aanmerking voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht en kon er worden volstaan met een PAS-melding. Door een uitspraak van de rechter is deze werkwijze vanaf 19 mei 2019 niet langer toegestaan en zijn de gedane meldingen niet meer rechtsgeldig. Heeft u een PAS-melding gedaan dan kunt aanvragen om deze om te zetten naar en een vergunning. Zolang de PAS-meldingen niet gelegaliseerd zijn, kunt u deze melding niet als referentiesituatie gebruiken voor het maken van een berekening met intern salderen. Mocht u uw gegevens ten behoeve van de verificatie nog niet hebben aangeleverd, verzoeken wij u om dit alsnog te doen via mijnrvo.nl/pas-meldingen(externe link). Voor vragen over het PAS-meldingen legalisatietraject kunt u contact opnemen met BIJ12(externe link).

Aanvragen met verkeersbewegingen 

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden voor alle emissiebronnen. Voor verkeer werd rekening gehouden met de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de bron. De Raad van Staten (RvS)(externe link) vond de onderbouwing van 5 kilometer voor alleen verkeer onvoldoende. Om dit gelijk te trekken wordt de stikstofneerslag van alle emissiebronnen nu tot een vaste afstandsgrens van 25 kilometer berekend. Het rekeninstrument AERIUS - Calculator(externe link), dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen, zal op onderdelen worden aangepast om ervoor te zorgen dat de stikstofneerslag van een bron tot maximaal 25 kilometer wordt berekend. Dit is naar verwachting eind 2021 of begin 2022 gereed. In de tussentijd zal de behandeling van vergunningaanvragen via de Stikstof Depositie Bank (SDB) en aanvragen met verkeer zoveel mogelijk doorgaan. Projecten waarbij verkeer buiten de 5km nog voor depositie zorgt zullen mogelijk op de aangepaste AERIUS versie moeten wachten.

Meer informatie hierover leest u in dit nieuwsbericht(externe link).

Passende beoordeling 

Om de effecten van uw project op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden te kunnen bepalen dient een passende beoordeling te worden opgesteld (artikel 2.8 Wnb). In deze beoordeling wordt een ecologische onderbouwing gegeven wat de depositie is, welke effect dit heeft op instandhoudingsdoelstellingen met en zonder maatregelen. Daarnaast wordt aangegeven dat door het nemen van maatregelen significant negatieve effecten zijn uitgesloten. Alleen op grond van een passende beoordeling kan een vergunning worden verleend.

ADC-toets

Er moet een ADC-toets gedaan worden in de volgende situatie: wanneer er geen gebruik kan worden gemaakt van maatregelen zoals in- of extern salderen (of andere maatregelen) om significante negatieve effecten te voorkomen. Deze toets kan gedaan worden voor activiteiten waarvoor geen Alternatieven zijn om het op een andere manier uit te voeren, er een Dwingende reden van groot openbaar belang geldt en er Compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Dit is een zware toets.

Online aanvragen

Voor de vergunningaanvraag is e-herkenning niveau 2+ nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 89 95.

Stikstof vergunning aanvragen

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. Voor een positieve weigering conform de legesverordening is het volledig legesbedrag verschuldigd. Indien een aanvrager zijn aanvraag intrekt, ontvangt diegenen 50% van de leges terug op basis van de leges verordening. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Termijn

Gelet op de grote hoeveelheid vergunningaanvragen die wij momenteel binnen krijgen, zullen wij niet op alle aanvragen op korte termijn inhoudelijk kunnen reageren. Ons uitgangspunt is om de oudste aanvragen als eerste te behandelen. Uiteraard zullen wij uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen, maar gelet op de werkvoorraad kan het dus langer duren voordat u van ons een inhoudelijke reactie ontvangt.

Contact

Heeft u vragen over stikstof, het AERIUS-rekenprogramma, Natura-2000 of vergunningverlening in het algemeen? Dat kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000(externe link) van BIJ12. De helpdesk is iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar (085 - 486 25 90). Ook kunt u een mail sturen via de website.

Heeft u vragen over uw eigen vergunning of project? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wet natuurbescherming van de provincie Fryslân. Dit kan door te mailen naar wnb@fryslan.frl of te bellen naar 058 - 292 89 95.

Meer informatie over het Stikstof beleid in Fryslân kunt u vinden op www.fryslan.frl/stikstof. De meeste actuele informatie binnen het stikstofdossier kunt u vinden op de website van BIJ 12(externe link).


Deze webpagina is voor het laatst geüpdatet op: 30 juli 2021