Stikstof vergunning

Het is belangrijk om onze waardevolle en kwetsbare natuurgebieden te beschermen. De omgevingswet garandeert de bescherming van deze gebieden en de in het gebied voorkomende belangrijke soorten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan natuurgebieden met bijbehorende soorten die voor Nederland en/of Europa van belangrijke betekenis zijn, zoals de Natura 2000-gebieden.

Als u een activiteit en/of werkzaamheden wilt uitvoeren waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied, heeft u hiervoor een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig.

Voorbeelden

  • Bij de aanleg van infrastructuur dient u na te gaan of er sprake is van stikstofdepositie;
  • U wilt een nieuwe woning bouwen. Afhankelijk van de grote en de afstand tot de Natura 2000-gebieden kan er sprake zijn van stikstofdepositie;
  • Het uitbreiden van een veehouderij kan ook leiden tot meer stikstofneerslag op de omliggende Natura 2000-gebieden.

Intern salderen

Intern salderen betekent dat je op locatie maatregelen treft die uitstoot verminderen om vervolgens de vrijgekomen ruimte op dezelfde locatie te gebruiken om activiteiten uit te voeren. Indien er sprake is van een project dat betrekking heeft op intern salderen, is er geen vergunningplicht aangezien de stikstofdepositie de rechtelijke stikstofruimte op die locatie niet overschrijdt.
Intern salderen is niet vergunningsvrij indien sprake is van een emissiearme stalvloer.

Emissiearme stallen

Op 7 september 2022 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State meerdere uitspraken waaruit blijkt dat onzeker is of emissiearme stalsystemen in de praktijk doen wat ze beloven. Provincie Fryslân heeft vergunningverlening voor emissiearme stalsystemen daarom opgeschort.

Extern salderen

Op 30 juni 2023 heeft provincie Fryslân de natuurdoelanalyses voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden opgeleverd. Dit zijn analyses waarin staat hoe het met de natuur in de Friese Natura 2000-gebieden gaat. Voor veel van de Natura 2000-gebieden in Fryslân geldt dat verdroging, stikstof en verzuring voor problemen zorgen. De informatie uit de NDA’s wordt meegenomen in de afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit. Dit biedt de mogelijkheid om in individuele gevallen een beoordeling te maken over het al dan niet af kunnen geven van een vergunning. Heeft een project met extern salderen een effect op een soort of habitat waarmee het niet goed gaat, dan is vergunningverlening zeer moeilijk.

Beweiden en bemesten

Indien er sprake is van beweiden of bemesten bij u project dient u dit mee te nemen in u aanvraag. Bij de aanvraag moet u aantonen dat de percelen die voor bemesten en beweiden worden gebruikt, sinds 10 juni 1994 landbouwkundig in gebruik zijn (vroegste aanwijsdata van Natura 2000-gebieden). U kunt dit zogenaamde ‘agrarisch landgebruik’ snel en gemakkelijk checken via de tool

Via de knop ‘handleiding’ (onderaan de webpagina) krijgt u uitleg hoe de tool werkt. U dient het grondgebruik per perceel na te gaan in 1994 en 2021. De kaarten kunt u via de tool opslaan in een PDF en dient u toe te voegen aan uw vergunningaanvraag. Daarnaast dient u in het omgevingsplan en de voorheen geldende bestemmingsplannen na te gaan of ten aanzien van de percelen het beweiden/bemesten sinds 10 juni 1994 niet is ingeperkt. Bestemmingsplannen kunt u opvragen in de gemeente waarin uw percelen zijn gelegen. Deze dient u eveneens met de vergunningsaanvraag mee te sturen. Het huidige omgevingsplan is te raadplegen via het onderdeel ‘Regels op de kaart’ van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning kunt u bij ons aanvragen. Misschien heeft u voor uw project ook andere toestemmingen nodig, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit.  

U heeft de mogelijkheid om voor al deze activiteiten in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met 1 procedure en u ontvangt dan 1 besluit op uw aanvraag. In dat geval kan het zijn dat de gemeente de aanvraag behandelt, maar wel in afstemming met de provincie.

Online aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘Natura’. Vervolgens kunt u kiezen voor ‘Natura 2000-activiteit – Aanvraag vergunning’  De aanvraag wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. Als u alleen een aanvraag indient voor een Natura 2000-activiteit, dan is de provincie bevoegd gezag. Vraag u voor meer activiteiten in één keer omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn. 

Voor de vergunningaanvraag is Digi-D of e-herkenning nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 89 95. 

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Helpdesk stikstof en Natura 2000

Heeft u vragen over stikstof, het AERIUS-rekenprogramma, Natura-2000 of vergunningverlening in het algemeen? Dat kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 BIJ12. De helpdesk is iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar (085 - 486 25 90). Ook kunt u een mail sturen via de website. 

Contact met de provincie

Heeft u vragen over uw eigen vergunning of project? Of heeft u na het doorlezen van de informatie op deze pagina nog andere vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op. Dit kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch: 058 - 292 59 25.

Meer weten over het Stikstof beleid in Fryslân?