Op dizze side is ynformaasje te finen oer stikstof yn relaasje ta it fergunningferlienen yn Fryslân. By in soad aktiviteiten wurdt stikstof produsearre, lykas it oanlizzen fan diken, dongfergêsting en feehâlderijen. As tefolle stikstof op ’e grûn delslacht, is dat ferkeard foar de natuer en ’e beskerme Natura 2000-gebieten. Dêrom moatte jo in natuerfergunning of in oar tastimmingsbeslút hawwe foar aktiviteiten dêr’t stikstof by frijkomt.

Yntern en ekstern saldearjen

Yntern saldearjen hâldt yn datst op lokaasje maatregels nimst dy’t it útstjitten fan stikstof ferminderje, om dêrnei de rjochtlik frijkommen romte op ’e selde lokaasje te brûken om aktiviteiten út te fieren. Ekstern saldearjen hâldt yn datst, as dat kin, op oare plakken (yn ’e omkriten) rjochten oernimst om aktiviteiten út te fieren.

Fergunningoanfragen yntern saldearje

Op 1 jannewaris 2020 is de wet wizige. Dat wol sizze dat, as praat wurde kin fan in projekt dêr’t yntern saldearjen op fan tapassing is, der nét (mear) oan ’e fergunningplicht foldien wurde hoecht, om’t de stikstofdeposysje net boppe de rjochtlike stikstofromte op dy lokaasje út giet. Jo hoege dus gjin oanfraach mear yn te tsjinjen op yntern saldearjen. Wol advisearje wy jo om de AERIUS-berekkening, dêr’t út bliken docht dat jo mei yntern saldearjen jo projekt realisearje kinne, goed te bewarjen. By in eventuele kontrôle kin hjir yn de takomst nei frege wurde.

Fergunningoanfragen ekstern saldearje

It is mooglik om in oanfraach foar ekstern saldearjen yn te tsjinjen. Dy oanfraach heart te foldwaan oan de beliedsregels.

PAS-meldings

Yn it ramt fan it Programma Aanpak Stikstof (PAS) kamen aktiviteiten wêrby’t it útstjitten de doedestiidske grinswearde fan maks 1 mol/hektare jiers net te boppe gie, yn ’e beneaming foar it frijstellen fan ’e Natura 2000-fergunningplicht en koe folstien wurde mei in PAS-melding. Troch in útspraak fan ’e rjochter is dy wize fan wurkjen fan 19 maaie 2019 ôf net langer tastien en binne meldings dy’t al dien binne net mear rjochtsjildich. Hawwe jo in PAS-melding dien, dan kinne jo freegje om dy om te setten nei in fergunning. Salang’t de PAS-meldings net legalisearre binne, kinne jo sa’n melding net as referinsjesitewaasje brûke foar it meitsjen fan in berekkening mei yntern saldearjen. Mochten jo jo gegevens foar it ferifiearjen noch net oanlevere hawwe, dan freegje wy jo om dat noch te dwaan troch mijnrvo.nl/pas-meldingen te brûken. Foar fragen oer it PAS-meldings-legalisaasjetrajekt kinne jo kontakt opnimme mei BIJ12.

Oanfragen mei ferkearsbewegings

Foar it berekkenjen fan stikstofdelslach, nedich foar it oanfreegjen fan in natuerfergunning, sil in fêste ôfstânsgrins fan 25 kilometer jilde foar alle emisjeboarnen. Foar ferkear waard rekken holden mei de stikstofdelslach oant 5 kilometer fan de boarne. De Rie fan Steat (RvS) fûn de ûnderbouwing fan 5 kilometer foar allinnich ferkear ûnfoldwaande. Om dit lyk te lûken wurdt de stikstofdelslach fan alle emisjeboarnen no ta in fêste ôfstânsgrins fan 25 kilometer berekkene. It rekkenynstrumint AERIUS - Kalkulator, dat brûkt wurdt om de stikstofdelslach te berekkenjen, sil op ûnderdielen oanpast wurde om derfoar te soargjen dat de stikstofdelslach fan in boarne ta maksimaal 25 kilometer berekkene wurdt. Dit is neffens ferwachting ein 2021 of begjin 2022 klear. Yn de tuskentiid sil de behanneling fan fergunningoanfragen fia de Stikstof Deposysje Bank (SDB) en oanfragen mei ferkear safolle mooglik trochgean. Projekten dêr’t ferkear bûten de 5 kilometer noch foar deposysje soarget sille mooglik op de oanpaste AERIUS-ferzje wachtsje moatte. Mear ynformaasje hjiroer yn dit nijsberjocht

Passende beoardieling 

Om ’e effekten fan jo projekt op ynstânhâldingsdoelstellings fan Natura 2000-gebieten fêststelle te kinnen, moat in passende beoardieling opsteld wurde (artikel 2.8 Wnb). Yn dy beoardieling wurdt in ekologyske ûnderbouwing jûn fan wat oft de deposysje is en hokker effekt oft soks hat op ynstânhâldingsdoelstellings mei en sûnder maatregels. Dêrnjonken wurdt oanjûn dat troch it nimmen fan maatregels signifikant negative effekten útsletten binne. Allinne op grûn fan in passende beoardieling kin in fergunning ôfjûn wurde.

ATK-toets (NL: ADC-toets)

In ATK-toets moat dien wurde yn ’e neikommende sitewaasje: as maatregels lykas yn- of ekstern saldearjen (of oare maatregels) net brûkt wurde kinne om signifikante negative effekten tefoaren te kommen. Dy toets kin tapast wurde foar aktiviteiten dêr’t gjin Alternativen foar binne om se op in oare wize út te fieren, der in Twingende reden fan grut iepenbier belang jildt en Kompensearjende maatregels útfierd wurde. It is in drege toets.

Online oanfreegje

Foar de fergunningoanfraach is e-werkenning nivo 2+ nedich. Slagget it jo net om ’e oanfraach online ôf te hanneljen? Nim dan kontakt op mei 058 - 292 89 95.

Stikstof vergunning aanvragen

Kosten

As in fergunningoanfraach yntsjinne wurdt by de provinsje, binne jo de provinsje fergoedingen skuldich.. Dat bedrach betelje jo oan ’e provinsje foar it brûken fan ús tsjinsten of produkten. Foar in positive wegering konform de leezjesferoardening is it folsleine leezjesbedrach ferskuldige. As in oanfreger syn oanfraach ynlûkt, krijt dyjinge 50% fan ’e leezjes werom op grûn fan ’e leezjesferoardening. De aktuele leezjesbedraggen binne te finen yn ’e Legesverordening provincie Fryslân.

Termyn

Mei it each op it grut tal fergunningoanfragen dat wy op ’t stuit ynkrije, sille wy net op alle oanfragen op koarte termyn ynhâldlik reagearje kinne. Us útgongspunt is, om ’e âldste oanfragen as earste te behanneljen. Fansels sille wy jo oanfraach sa fluch as ’t kin behannelje, mar fanwegen de wurkfoarried kin it dus langer duorje, foardat jo fan ús in ynhâldlike reaksje krije.

Kontakt

Hawwe jo fragen oer stikstof, it AERIUS-rekkenprogramma, Natura-2000 of fergunningferlienen yn it algemien? Dan kinne jo terjochte by de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 fan BIJ12. De helpdesk is alle wurkdagen fan 09.00 oant 12.00 oere telefoanysk te berikken (085 - 486 25 90). Jo kinne ek in mail stjoere fia de webside.

Hawwe jo fragen oer jo eigen fergunning of projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Wet natuerbeskerming fan ’e provinsje Fryslân. Dat kin troch te mailen nei wnb@fryslan.frl of te skiljen nei 058 - 292 89 95.

Mear ynformaasje oer it stikstofbelied yn Fryslân is te finen op www.fryslan.frl/stikstof. De meast aktuele ynformaasje yn it stikstofdossier is te finen op ’e webside fan BIJ 12.

Dizze webside is foar ’t lêst aktualisearre op: 16 april 2021