Kinne jo in beslutelist net fyne? Mail of skylje nei provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Beslutelisten 2011 t/m 2016    Beslutelisten 2017    Beslutelisten 2018    Beslutelisten 2019   

Beslutelisten 2020    Beslutelisten o/m maaie 2021