Besluten fan it provinsjeebestjoerr moatte bekendmakke wurde. Yn it grutste part fan de fallen dogge wy dat troch it beslút ta te stjoeren oan in oanfrager. Der binne ek besluten dy't him net liene foar streekrjochte tasending, om't it beslút foar in gruttere groep fan persoanen fan belang is. Yn dy fallen fynt de bekendmakking plak troch middel fan in publikaasje. Yn de rigel brûke wy dêrfoar it provinsjaal blêd. Soms skriuwt de wet foar dat de oangeande publikaasje yn de Staatscourant moat of op in oanwiisd ynternetadres.

It provinsjaal blêd en de Staatscourant wurde (m.y.f. 2 desimber 2013) elektronisch útjûn.

Besjoch in publikaasje

Argyf Provinsjaal Blêd

Jo kinne beslúten fan de provinsje Fryslân, lykas publisearre yn it provinsjaal blêd, fan 2007 ôf oant en mei ein novimber 2013 dellade.

2013201220112010200920082007

Sykje jo in provinsjaal blêd fan foar 2007? Stjoer dan in mail nei provincie@fryslan.frl.