Troch de komst fan de Omjouwingswet op 1 jannewaris 2024 feroarje der ferskate dingen. Kies in ûnderwerp en lês fierder.