Thús

Lok op 1

Wolkom op de webside fan de provinsje Fryslân. Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

Fêstgoed

De provinsje Fryslân is as oerheid ferplichte om by fêstgoedtransaksjes transparant te hanneljen.

Sadwaande sil de provinsje tenei har foarnommen fêstgoedtransaksjes - lykas ferkeap, ferhier of ferpachtsjen - fermelde op de webside.

Dêrneist sil de provinsje yn syn wyklikse publikaasjes de foarnommen transaksjes fermelde. Sa jout de provinsje ynfolling oan de útspraak fan de Hege Ried fan 26 novimber 2021 (Didam-arrest ), wêryn't de regeljouwing neier taljochte is.

Fêstgoed