De ynhâld is klear mei laden.

Thús

Oparbeidzje foar Fryslân

Wolkom op de webside fan de provinsje Fryslân. Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

Underhâldwurksumheden diken

Der binne geregeld ûnderhâldswurksumheden oan diken yn de provinsje Fryslân. 

Wolle jo graach witte wêr't dizze wurksumheden binne en hokker omliedingsrûtes oftst folgje kinst? 

Lês it op ús webside!