Thús

Lok op 1

Wolkom op de webside fan de provinsje Fryslân. Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

Stikstof

Romte foar natuerherstel en ekonomyske ûntwikkelings, mei perspektyf foar de lânbou. Dit is it doel fan provinsje Fryslân as wy it hawwe oer stikstof.

Fryslân is in lânbouprovinsje mei in rike natuer, wêrûnder beskerme Natura 2000 - gebieten. 11 fan de yn totaal 20 Fryske Natura 2000-gebieten hawwe lêst fan tefolle stikstof. Om dit probleem op te lossen moatte wy minder stikstof útstjitte. It werombringen fan de stikstofútstjit soarget foar in yngripend en kompleks fraachstik dêr't in soad belangen mei anneks binne.

Mear ynformaasje

Een weiland met 2 koeien met de koppen die naar voren