Thús

Lok op 1

Wolkom op de webside fan de provinsje Fryslân. Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

Bestriden fan glêdens

De provinsje Fryslân is eigener en behearder fan mear as 500 km oan diken, hast 200 km oan fytspaden en nochris 120 km oan paralleldiken. Ek ûnder winterske omstannichheden moatte dy fansels feilich begeanber wêze.

Yn de perioade fan 15 oktober oant en mei 15 april stiet de provinsje dêrom paraat foar de bestriding fan glêdens!

Bestriden fan glêdens

Besneeuwde torentjes van het provinciehuis