Thús

Oparbeidzje foar Fryslân

Wolkom op de webside fan de provinsje Fryslân. Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

Subsydzjes

Wisten jo dat jo foar allerhanne saken in subsydzje oanfreegje kinne by de Provinsje Fryslân? Der binne ûnder oare subsydzjes foar Kultuer, Fryske ekonomy, ûnderwiis & sport, duorsume enerzjy & miljeu en fansels Fryske taal en mear.

Wolle jo witte wêr't jo subsydzje foar krije kinne?

Loket subsydzjes