Thús

Lok op 1

Wolkom op de webside fan de provinsje Fryslân. Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

De Steateseal bestiet 125 jier

Op 3 maart 2021 bestiet de Steateseal fan it provinsjehûs 125 jier. De seal is it fêste gearkomsteplak fan Provinsjale Steaten. Dêrneist brûkt de provinsje de Steateseal foar ûnder oare resepsjes en offisjele ûntfangsten. Yn it jubileumjier wurdt de seal beskikber steld oan alle klups, ferienings en organisaasjes yn Fryslân, dy’t gearkomme. It is fan 3 maart 2021 oant 3 maart 2022 mooglik om yn de Steateseal gear te kommen. 

Lês fierder

Statenzaal in het provinciehuis