Ekonomy en Europa

Sykje jo mear ynformaasje of sifers oer de Fryske ekonomy en ús relaasjes mei Europa? Besjoch dan de side Steat fan Fryslân foar ús ynteraktive dashboards en factsheets (fia Publikaasjes). Besjoch bygelyks it dashboard Arbeidsmerk, it dashboard Brede Wolfeart en de factsheet Brede Wolfeart oer de Fryske arbeidsmerk en de brede wolfeart yn Fryslân.

Document

Us ynset is troch Provinsjale Steaten fêststeld yn it beliedsnota Economy 2021-2025. Hawwe jo problemen mei it lêzen, begripen of brûken fan dit dokumint? Nim dan kontakt mei ús op fia provincie@fryslan.frl of fia 058 - 292 59 25. Wy helpe jo graach.