Document

Us ynset is troch Provinsjale Steaten fêststeld yn it beliedsnota Economy 2021-2025. Hawwe jo problemen mei it lêzen, begripen of brûken fan dit dokumint? Nim dan kontakt mei ús op fia provincie@fryslan.frl of fia 058 - 292 59 25. Wy helpe jo graach.