De provinsje set jild yn foar de útfiering fan syn belied.

Ynkomsten

It jild dat de provinsje nedich hat om har taken dwaan te kinnen, komt foar in grut part fan it Ryk. It Ryk stoart alle jierren in part fan de belestingopbringsten yn it Kultuerfûns. It jild út dat Provinsjefûns wurdt oer de 12 provinsjes ferdield. In oare ynkomsteboarne fan de provinsje is de opsinten motorreaubelesting. De belestingtsjinst bart dizze belesting yn en draacht dy oan de provinsje ôf.

Njonken dizze ynkomsteboarnen, krijt de provinsje ek noch 'doelútkearingen' fan it Ryk foar bygelyks Natuer en Taal en krijt de provinsje rendemint, dividint en subsydzjes.

Utjeften

De provinsje jout it jild foar in part út oan wetlike taken en foar in part beslute Provinsjale Steaten troch it fêststellen fan belied wêr’t it jild oan bestege wurdt. Dat stiet yn de provinsjale begrutting (sjoch hjirûnder) yn de haadstikken oer de neikommende beliedsmêden: Bestjoer, Ynfrastruktuer, Omjouwing, Ekonomy en Mienskip.

Planning en Control syklus

Alle ynkomsten en útjeften fan de provinsje komme byinoar yn de Planning en Control syklus. Alle jierren wurdt op grûn fan it fêststelde belied en de ramtnota in begrutting makke dy't Provinsjale Steaten yn novimber behannelje en fêststelle. Op basis fan de fêststelde begrutting krije Deputearre Steaten it mandaat om it jild út te jaan.

Yn it begruttingsjier meitsje Deputearre Steaten ien kear in bestjoersrapportaazje mei dêryn de fuortgong fan de útfiering fan de begrutting. Dit is ek it momint wêrop't foarstellen dien wurde om de begrutting te wizigjen. Dêrneist is yn desimber noch in autorisaasjemomint.

Nei it begruttingsjier meitsje Deputearre Steaten de jierstikken, dêr't ferantwurding yn ôflein wurdt. Hat it ynsette jild opsmiten dêr't it foar bedoeld wie? De akkountant kontrolearret alle jierren oft de provinsje it jild rjochtmjittich útjûn hat.

Understeand figuer is in fisuele werjefte fan dit proses:

Op deze grafiek wordt aangegeven hoe de planning verloopt.

De (griene)’ stippen binne de mominten dat Provinsjale Steaten de ferskillende Planning en Control dokuminten behannelje.

Op de webside provinsjale begrutting binne al dizze Planning en Control dokuminten te rieplachtsjen. Fragen oer boppesteand figuer en oer de neamde Planning en Control dokuminten kinne jo stelle troch in mail te stjoeren oan: financien@fryslan.frl.