De provinsje Fryslân giet soarchfâldich mei jo persoonsgegevens om en hannelet oerienkomstich de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Foar kontakt mei ús funksjonaris gegevensbescherming kinne jo maile nei : functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl  

Jo hawwe ta oansjen fan jo eigen persoansgegevens bepaalde rjochten. Klik hjir(externe link) foar útlis fan jo rjochten.

As jo in rjocht op basis fan de AVG útoefenje wolle, dan kin dat mei ûndersteand formulier. Jo logge yn mei help fan DIGID.

AVG-fersyk