Persoonsgegevens & Privacy

De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Voor contact met onze functionaris gegevensbescherming kunt u mailen naar: privacy@fryslan.frl

U heeft ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens bepaalde rechten. Klik hier voor uitleg van uw rechten.

Als u een recht op basis van de AVG wilt uitoefenen, dan kan dat met onderstaand formulier. U logt in met behulp van DIGID.

AVG-verzoek

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en privacy.

Provincie Fryslân heeft BOA’s in dienst. De gegevens die BOA’s verzamelen en verwerken bij hun opsporingstaak vallen onder de Wet politiegegevens(WPG) en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren.

Ook bij deze taak gaat provincie Fryslân zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.   

Provincie Fryslân doet geen heimelijk opsporingsonderzoek. Als een overtreding wordt geconstateerd, dan krijgt u een officiële waarschuwing of een proces-verbaal. Getuigen en slachtoffers kunnen ook gevraagd worden om hun contactgegevens te verstrekken.   

De opgemaakte processen-verbaal worden doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau(CJIB) of naar het Openbaar Ministerie.

De WPG geldt alleen als er persoonsgegevens worden verwerkt voor strafrechtelijke handhaving. Verwerkt een toezichthoudend ambtenaar persoonsgegevens voor bestuursrechtelijke handhaving (dwangsom of bestuursdwang), dan is de AVG van toepassing.

Onder de Wet politiegegevens heeft u ten aanzien van uw gegevens ook bepaalde rechten, namelijk het recht op inzage, rectificatie, aanvulling of vernietiging.  

Meer informatie over uw rechten

U heeft  - kort samengevat - het recht om te vragen:

  • Of we persoonsgegevens van u verwerken en voor welke doelen?
  • Om inzage in uw persoonsgegevens en of wij die eerder verstrekt hebben en zo ja aan welke instantie(s)?
  • Om correctie van onjuiste gegevens of, indien nodig, aanvulling van uw persoonsgegevens.
  • Om vernietiging van uw persoonsgegevens maar alleen indien de gegevens zijn verwerkt in strijd met een wettelijk voorschrift of indien vernietiging noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • We kunnen uw verzoek geheel of gedeeltelijk afwijzen op grond van de Wpg. Bijvoorbeeld als uw verzoek nadelige gevolgen kan hebben voor de opsporing van strafbare feiten. U ontvangt altijd schriftelijk een bericht van de ontvangst en de afhandeling van uw verzoek.

Klik hier als u meer wilt weten over de Wet politiegegevens.

Als u een recht op basis van de Wet politiegegevens wilt uitoefenen, dan kan dat met onderstaand formulier. U logt in met DIGID.   

WPG-verzoek

Heeft u een vraag of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door provincie Fryslân, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@fryslan.frl.

Ook kunt u bij klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens door provincie Fryslân terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit vindt u meer informatie over privacy en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.