De provincie Fryslân wil transparant zijn. Ons uitgangspunt is dat informatie die betrekking heeft op de uitvoering van onze publieke taken in beginsel voor iedereen openbaar toegankelijk is. We noemen dit publieksinformatie.

Voor openbaarmaking hiervan gelden een aantal wettelijke spelregels die in de Wet open overheid (Woo) staan. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

Omschrijving

Actieve openbaarmaking

De wet verplicht ons om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Dat doen we op verschillende manieren:

Op Overheid.nl vindt u door het provinciebestuur vastgestelde verordeningen en beleidsregels. In een door ons uitgegeven provinciaal blad Overheid.nl maken wij bepaalde (voorgenomen) besluiten bekend. Voorbeelden hiervan zijn ontwerpvergunningen, mandaatbesluiten en subsidieplafonds.

Aanpak

Openbaarmaking op aanvraag

U kunt ons uiteraard ook vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Dat kan mondeling of schriftelijk. Maak bij een digitaal informatieverzoek gebruik van de link onderaan deze pagina.

Geef bij uw informatieverzoek een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de informatie waarvan u vindt dat wij deze openbaar moeten maken.

Uitgangspunt is dat wij binnen 4 weken beslissen op uw informatieverzoek. Als wij meer tijd nodig hebben krijgt u hiervan bericht.

Informatieverzoek indienen