De provincie Fryslân wil transparant zijn. Ons uitgangspunt is dat informatie die betrekking heeft op de uitvoering van onze publieke taken in beginsel voor iedereen openbaar toegankelijk is. We noemen dit publieksinformatie.

Voor openbaarmaking hiervan gelden een aantal wettelijke spelregels die in de Wet open overheid (Woo) staan. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

Informatieloket

We helpen u graag bij het vinden van informatie of het formuleren van uw informatieverzoek. Neem daarvoor contact op met ons Klantcontactcentrum. Onze adviseurs en Woo contactpersoon helpen u graag verder.  

Actieve openbaarmaking

De wet verplicht ons om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Dat doen we op verschillende manieren:

Op Overheid.nl(eksterne keppeling) vindt u door het provinciebestuur vastgestelde verordeningen en beleidsregels. In een door ons uitgegeven provinciaal blad Overheid.nl(eksterne keppeling) maken wij bepaalde (voorgenomen) besluiten bekend. Voorbeelden hiervan zijn ontwerpvergunningen, mandaatbesluiten en subsidieplafonds.

Openbaarmaking op aanvraag

U kunt ons uiteraard ook vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Dat kan mondeling of schriftelijk. Maak bij een digitaal informatieverzoek gebruik van onderstaande knop.

Informatieverzoek doen 

Geef bij uw informatieverzoek een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de informatie waarvan u vindt dat wij deze openbaar moeten maken.

Uitgangspunt is dat wij binnen 4 weken beslissen op uw informatieverzoek. Als wij meer tijd nodig hebben krijgt u hiervan bericht.