Gezocht: inwoners die het beter weten én kunnen dan de provincie

Daagt u ons uit?

Om de denk- en doe-kracht in Fryslân meer te benutten, kan de provincie Fryslân worden ‘uitgedaagd’ door inwoners op een uitvoerende taak. Dit is het zogeheten ‘Recht om uit te dagen’, ook wel ‘Right to Challenge’ genoemd.

Wie kan meedoen?

Het mooie aan het uitdaagrecht is dat iedereen met een goed plan kan meedoen: alle inwoners van Fryslân, organisaties, zelfs medeoverheden. Het plan moet invulling geven aan bestaande uitvoerende taken van de provincie Fryslân. Denk aan bijvoorbeeld het bedienen van bruggen, groenonderhoud of het beheer van natuur.

Zes handen die elkaar bij de pols vasthouden.

Wat verstaan wij onder ‘beter’?

We vinden uw aanpak beter als het meer ‘maatschappelijke waarde’ oplevert dan de manier waarop het nu wordt gedaan. Bijvoorbeeld doordat als neveneffect een dorpshuis in stand kan blijven, dat het nieuwe, duurzame oplossingen voor bestaande problemen brengt, dat meer natuurvriendelijk materiaal wordt gebruikt of dat mensen uit de omgeving op een mooie manier betrokken worden.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden die we stellen aan een uitdaging zijn in het kort:

  • Uw uitdaging levert meer voor de maatschappij op dan de manier waarop de overheid het nu doet.
  • Het gaat om een bestaande provinciale taak waarvoor al budget in de provincie-begroting is opgenomen (een taak die de provincie nu zelf uitvoert of uitbesteedt), maar het is geen taak op het terrein van vergunningverlening, wettelijk toezicht of bedrijfsvoering.
  • Er is draagvlak voor het initiatief bij andere inwoners dan alleen de initiatiefnemer.
  • U maakt het aannemelijk dat u de uitdaging voor langere tijd kan uitvoeren.
  • De uitdaging kost niet meer dan het huidige budget, bij voorkeur bespaart het juist geld.

Kijk hier voor het complete overzicht van de voorwaarden. Achtergrondinformatie over de doelen en aanpak leest u in de Beleidsbrief Recht om uit te dagen.

Voorbeelden

Er zijn al mooie voorbeelden van toepassing van het uitdaagrecht. Deze zijn onder andere te vinden op: www.righttochallenge.nl/right-to-challenge-voorbeelden-van-r2c(eksterne keppeling)

Een mooi Fries voorbeeld is Natuer mei de Mienskip: www.natuermeidemienskip.nl(eksterne keppeling)

Wilt u een uitdaging indienen of meer informatie?        

Voor het indienen van een uitdaging of meer informatie neemt u contact op met provincie@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25.

Idee of plan indienen

Wat kunt u verwachten na het indienen van een uitdaging?

Uw initiatief wordt in behandeling genomen door een groep adviseurs binnen de provincie Fryslân. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten de beslissing (en als het om een heel grote uitdaging gaat misschien zelfs Provinciale Staten). U ontvangt binnen 13 weken na indiening een besluit.

Wij gaan nadat uw uitdaging is binnengekomen en voor we besluiten altijd het gesprek aan, ook als het initiatief niet voldoet aan de voorwaarden van het uitdaagrecht. Als dit wel het geval is, wordt er een overeenkomst afgesloten met de provincie. Er worden dan afspraken gemaakt over de te leveren prestaties, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en de financiële middelen.

Ook interessant is de pagina Iepen Mienskipsfûns.