Der jilde op dit stuit maatregels foar ús subsydzjes fanwege it coronavirus. Mear ynformaasje.

Op dizze pagina fine jo alle subsydzjes en regelingen dy fanút de provinsje verstrekt wurde, yndield op ynteresse.  

Binne jo fan doel in subsydzje-oanfraach yn te tsjinjen? Besjoch dan oft guon ûnderdielen yn it projektplan sirkulêr ynfolle wurde kinne. Dat kin al mei lytse oanpassings, bygelyks troch materialen op ‘en nij te brûken, it ynsetten fan minsken dy’t it dreech hawwe op ‘e arbeidsmerk of tûke techniken om it enerzjyferbrûk te ferminderjen. Mear ynformaasje dêroer lêze jo op op dizze side.

Eftergrûnynformaasje oer subsydzjes