Op dizze pagina fine jo alle subsydzjes en regelingen dy fanút de provinsje verstrekt wurde, yndield op ynteresse.  

Binne jo fan doel in subsydzje-oanfraach yn te tsjinjen? Besjoch dan oft guon ûnderdielen yn it projektplan sirkulêr ynfolle wurde kinne.. Mear ynformaasje dêroer lêze jo op op dizze side.

Krije jo subsydzje en wolle jo in wiziging trochjaan dan kinne jo dit formulier ynfolje

Eftergrûnynformaasje oer subsydzjes