Subsydzjes

Op dizze side fine jo alle subsydzjes en regelingen dy't jo by de provinsje oanfreegje kinne. Underoan de side binne se ferdield ûnder tema’s werom te finen.

Untfange jo al in subsydzje fan de provinsje en wolle jo in wiziging trochjaan? Dat kin mei dit formulier

As jo foar jo oanfraach in machtingsformulier nedich hawwe – bygelyks omdat jo mei ferskate partijen mei-inoar in subsydzje oanfreegje - dan kinne jo dit machtigingsformulier brûke.

Subsydzjeferoardering 

De basis foar alle subsydzjes fan de provinsje is de Algemiene Subsydzjeoardering. Mei yngong fan 1 july 2024 is der in nije ferzje yngien. Dat bringt in tal feroaringen mei him mei. Dy feroarings jilde allinnich foar nije subsydzjeregelingen of oanfragen foar boekjiersubsydzjes dy't nei 1 july 2024 dien wurde. Foar oanfragen en beskikkingen dy't foar 1 july 2024 dien binne jilde noch de regels fan de âlde ASV. Lês mear oer de nije subsydzjeferoardering en de feroarings op de side Achtergrûnyformaasje Subsydzjes.

Eftergrûnynformaasje oer subsydzjes

Digitaal 

Fan jannewaris 2024 ôf kinne jo by ús hieltyd mear oanfraachformulieren digitaal yntsjinje. Dêrfoar hawwe jo as partikulier DigiD nedich en as jo in organisaasje hawwe eHerkenning. Hawwe jo noch gjin DigiD, dan kinne jo dizze ienfâldich oanfreegje fia DigiD.nl. Foar jo bedriuw, of foar jo as ûndernimmer of beropsbeoefener kinne jo eHerkenning oanfreegje fia eHerkenning.nl. Foar it oanfreegjen fan subsydzje hawwe jo in eHerkenning mei minimaal betrouberheidsnivo 2+ nedich.

Nei't jo in oanfraach foar DigiD of eHerkenning dien hawwe, wurket it noch net direkt. By it ferwurkjen fan jo oanfraach binne somtiden oanfoljende kontrôles nedich, lykas elektroanyske identifikaasje. En dat kostet tiid. Freegje de DigiD en eHerkenning sa gau mooglik oan en wachtsje net oant it momint dat jo jo oanfraach yntsjinje wolle. 

Hjir fine jo mear achtergrûnynformaasje oer eHerkenning.

Sirkulêr 

As provinsje wurkje wy safolle mooglik sirkulêr. Dat betsjut dat wy besteande materialen safolle mooglik op 'e nij brûke en wat minder faak kieze foar nij materiaal. Wolle jo in subsydzje-oanfraach yntsjinje? Besjoch dan oft jo bepaalde parten fan jo projekt ek sirkulêr ynfolje kinne. Bygelyks troch âlde materialen in nij libben te jaan of gear te wurkjen mei sirkulêre bedriuwen. Mear ynformaasje oer sirkulêre ekonomy fine jo hjir.

Besjoch hjir alle sletten subsydzjeregelingen