Op dizze pagina fine jo alle subsydzjes en regelingen dy fanút de provinsje verstrekt wurde, yndield op ynteresse.  

Fan jannewaris 2024 ôf kinne jo by ús hieltyd mear oanfraachformulieren digitaal yntsjinje. Dêrfoar binne jo foar partikulieren DigiD nedich en foar organisaasjes eHerkenning. 

Hawwe jo noch gjin DigiD, dan kinne jo dizze ienfâldich oanfreegje fia  DigiD.nl(eksterne keppeling). Hawwe jo bedriuw, of hawwe jo as ûndernimmer of beropsbeoefener noch gjin eHerkenning, dan kinne jo dizze oanfreegje fia eherkenning.nl(eksterne keppeling). Lês ék eHerkenning | Fryslan.

Foar it oanfreegjen fan subsydzje hawwe jo in eHerkenning mei minimaal betrouberheidsnivo 2 + nedich. 

Nei jo oanfraach hawwe jo ynlochmiddel net daliks yn hannen. By it ferwurkjen fan jo oanfraach binne somtiden oanfoljende kontrôles nedich, lykas elektroanyske identifikaasje. En dat kostet tiid. Freegje de DigiD en eHerkenning sa gau mooglik oan en wachtsje net oant it momint dat jo jo oanfraach yntsjinje wolle.

Binne jo fan doel in subsydzje-oanfraach yn te tsjinjen? Besjoch dan oft guon ûnderdielen yn it projektplan sirkulêr ynfolle wurde kinne.. Mear ynformaasje dêroer lêze jo op op dizze side.

Krije jo subsydzje en wolle jo in wiziging trochjaan dan kinne jo dit formulier ynfolje

As jo foar jo oanfraach in machtingsformulier nedich hawwe, dan kinne jo dit machtigingsformulier brûke.

Eftergrûnynformaasje oer subsydzjes

Sletten subsydzjeregelingen