Subsydzjes foar promoasje fan Frysktalige literatuer en de Fryske taal.