Dizze regeling is ticht. Wy ferwachtsje dat dizze regeling yn 2022 wer iepen sil.

Fan 22 febrewaris 2021 ôf oant en mei 30 septimber 2021 is it foar skriuwers mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan Fryske boeken. Njonken it skriuwen yn it Frysk stiet de regeling ek iepen foar it skriuwen yn in Fryske streektaal sa as bygelyks it Biltsk. It subsydzje hat te’n doel om it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige fiksje en non-fiksje te befoarderjen.

Op grûn fan dizze regeling kin subsydzje oanfrege wurde foar: 

  • it skriuwen fan oarspronklik Frysktalige literatuer dy’t him rjochtet op bern of jongerein fan 6 oant en mei16 jier;
  • it skriuwen fan it earste Frysktalige boek fan in skriuwer of de earste Frysktalige publikaasje fan in skriuwer yn in foar dy skriuwer nij literêr sjenre;
  • it skriuwen fan sekondêre literatuer (teksten dy’t ferwize nei of in synteze meitsje fan literêr of wittenskiplik wurk);
  • it skriuwen fan in wittenskiplik wurk dat mei de frisistyk anneks is.

It subsydzjeplafond foar de regeling Frysktalige literatuer is € 55.000,-. Dit betsjut dat ek de subsydzjes dy’t jûn wurde foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik út dit budzjet betelle wurde.

Betingsten

Lês de regeling earst troch om te besjen oft jo oan de betingsten foldwaan kinne. De oanfraachkritearia kinne jo fine yn paragraaf 2.1 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.

Hoe kinne jo in oanfraach yntsjinje?

Yn de perioade fan iepenstelling ûndersteand oanfraachformulier graach fia de post opstjoere of by de baly fan it provinsjehûs delbringe.

Mear ynformaasje

Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme mei  provinsje Fryslân op telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail provincie@fryslan.frl.

Frysktalige toanielstikken

Toanielferienings kinne oanfragen foar it skriuwen fan Frysktalige toanielstikken yntsjinje fan 3 febrewaris 2020 ôf oant en mei 30 septimber 2020. Sjoch dan even by de ynformaasje op de side Frysktalige toanielstikken want dêr hawwe wy in oar oanfraachformulier foar.