Frysktalige literatuer / skriuwen

Fan 15 jannewaris 2024 ôf oant en mei 18 oktober 2024 is it foar skriuwers mooglik om subsydzje oan te freegjen foar it skriuwen fan Fryske boeken. Njonken it skriuwen yn it Frysk stiet de regeling ek iepen foar it skriuwen yn in Fryske streektaal sa as bygelyks it Biltsk. It subsydzje hat ten doel om it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige fiksje en non-fiksje en toanielstikken te befoarderjen.

Op grûn fan dizze regeling kin subsydzje oanfrege wurde foar: 

  • it skriuwen fan oarspronklik Frysktalige literatuer dy’t him rjochtet op bern of jongerein fan 6 oant en mei 16 jier;
  • it skriuwen fan it earste Frysktalige boek fan in skriuwer of de earste Frysktalige publikaasje fan in skriuwer yn in foar dy skriuwer nij literêr sjenre;
  • it skriuwen fan oarspronklike Frysktalige sekundêre literatuer;
  • it skriuwen fan in yn de Nederlânske of bûtenlânske taal skreaune wittenskiplik wurk oangeande in oan de frisistyk relatearre ûnderwerp, dat ek yn de Fryske taal ferskynt;
  • In oarspronklik Frysktalich toanielstik.

It subsydzjeplafond foar de regeling Frysktalige literatuer is € 60.000,-. Dit betsjut dat ek de subsydzjes dy’t jûn wurde foar it skriuwen fan in Frysktalich toanielstik út dit budzjet betelle wurde.

Betingsten

Lês de regeling earst troch om te besjen oft jo oan de betingsten foldwaan kinne. De oanfraachkritearia kinne jo fine yn paragraaf 2.1 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 2024.

Hoe kinne jo in oanfraach yntsjinje?

Troch ûndersteand oanfraachformulier yn te foljen en mei it projektplan op te stjoeren of by de baly fan it provinsjehûs del te bringen. Dit kin yn de perioade fan iepenstelling 15 jannewaris 2024 o/m 18 oktober 2024. 

Mear ynformaasje

Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme mei  provinsje Fryslân op telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail provincie@fryslan.frl.

Frysktalige toanielstikken

Toanielferienings kinne oanfragen foar it skriuwen fan Frysktalige toanielstikken yntsjinje fan 15 jannewaris 2024 ôf oant en mei 18 oktober 2024. Sjoch dan even by de ynformaasje op de side Frysktalige toanielstikken want dêr hawwe wy in oar oanfraachformulier foar.

Tink derom: meikoarten kinne jo jo oanfraach foar dizze regeling digitaal yntsjinje. Dêrfoar hat jo DigiD (as partikulier) of eHerkenning (as ûndernimming) nedich. 

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Neidat jo mei DigiD of eHerkenning ynlogd binne, kinne jo jo oanfraach tuskentiids opslaan en letter (binnen 5 dagen) opnij iepenje.