Subsydzjes foar sirkulêre ekonomy, Fryske ûndernimmers en -bedriuwen.