Binne jo ynskreaun yn de Keamer fan Keaphannel, fêstige yn de provinsje Fryslân en hawwe jo in kânsryk inisjatyf om oan yntsjinningseasken fan in Europeeske subsydzjeregeling foldwaan te kinnen? Dan komme jo mooglik foar subsydzje yn oanmerking.

Fan 2 jannewaris 2023 ôf oant en mei 29 desimber 2023 is de Subsydzjeregeling Ondersteuning Europese projectontwikkeling Fryslân(eksterne keppeling) iepen. Yn totaal is der foar dizze perioade € 1.037.500 beskikber(eksterne keppeling).

Ynformaasje oer de subsydzjeregeling

Om yn oanmerking te kommen foar dizze subsydzje, moatte jo in posityf advys krigen hawwe fan de programmamanager of de beoardielingskommisje fan Europa Pact Fryslân. Dêrfoar kinne jo kontakt opnimme mei Anne Henk Bloemhoff (programmasekretaris EPF), e-mail: annehenkbloemhoff@europapact.frl. Sadree 't jo in posityf advys krigen hawwe, kinne jo by ús subsydzje oanfreegje. Dêr moatte jo ús oanfraachformulier foar ûnder oan 'e website brûke.

De ferplichte bylagen binne it positive advys, in begrutting of offerte, in ynfolle de-minimisferklearring, in aktueel úttreksel fan de KVK (maks 3 moanne âld). Lêze jo de regeling om te sjen foar hokker ûnderdielen der subsydzje oanfrege wurde kin. It is belangryk dat de aktiviteit dêr 't jo foar freegje, noch net folslein útfierd is.

Subsydzjebedrach

De subsydzje bedraacht 100% fan de reële kosten.

Foar elke aktiviteit jilde de neikommende maksimale bedraggen:

 1. De subsydzje foar in projektcoach, lykas neamd yn kêst 3 lid 1 bedraacht maksimaal € 2.500, -.
 2. It subsydzje foar projektûntwikkeling, lykas neamd yn kêst 3 lid 2 bedraacht maksimaal € 15.000, -.
 3. De subsydzje foar netwurkûntwikkeling, lykas neamd yn kêst 3 lid 3 bedraacht maksimaal € 30.000, -.
 4.  De subsydzje foar flagship projekten, lykas neamd yn artikel 3 lid 4 bedraacht maksimaal € 40.000, - foar in projektlieder en maksimaal € 25.000, - foar in wurkbudzjet.

Wêr?

Jo kinne subsydzje oanfreegje troch gebrûk te meitsjen fan it oanfraachformulier. It is wichtich om it oanfraachformulier folslein yn te foljen en alle taheakken dy’t nedich binne ta te foegjen. Dogge jo dat net, dan rinne jo mooglik subsydzje mis. Jo kinne it formulier op ‘e kompjûter ynfolje. Jo hawwe dêr it programma Acrobat Reader DC foar nedich. It bestân kin net yn de browser Edge of mei Word ynfolle wurde. Foar it ynfoljen fan it formulier mei Acrobat Reader DS folgje jo ûndersteande stappen:

 1. Iepenje it oanfraachformulier yn it programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Folje de antwurden yn;
 4. Printsje it formulier;
 5. Undertekenje it formulier;
 6. Soargje derfoar dat alle taheakken, dy’t frege wurde, ek printe wurde;
 7. Stjoer it ûndertekene formulier mei de taheakken oer de post nei de provinsje of leverje it by de baly fan it Provinsjehûs yn.

Mear ynformaasje

Hawwe jo noch fragen, dan kinne jo kontakt mei út Klantkontaktsintrum opnimme.