Yn jo beskikking foar de regeling Toekomstgericht investeren Fryslân stiet dat jo binnen tolve wike nei it ôfsluten fan de subsidiearre aktiviteiten in ynhâldlik ferslach opstelle en opstjoere, dêr’t de mei it subsydzje helle resultaten yn taljochte wurde.

Hjirûnder fine jo it format foar it ferslach foar de regeling Toekomstgericht investeren Fryslân. Jo kinne jo ferslach oer de mail stjoere nei provincie@fryslan.frl.

Mear ynformaasje

Foar fragen kinne jo kontakt opnimme mei ús Klantkontaktsintrum fia telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail mei provincie@fryslan.frl.