Jo organisaasje stiet mei namme en maksimale beskikbere bedrach yn 'e begrutting opnommen en jo hawwe in útnûging krigen, dan kinne jo gebrûk meitsje fan ús oanfraachformulier boekjiersubsydzje.

Jo projekt en maksimale beskikbere bedrach stiet yn de begrutting of komt hjiryn te stean, en jo hawwe gjin útnûging krigen, dan kinne jo gebrûk meitsje fan ús oanfraachformulier projektsubsydzje.

Jo hawwe kontakt hân mei belied, jo projekt stiet net op ús begrutting en past net yn binnen ien fan ús reguliere subsydzjeregelings, dan kinne jo gebrûk meitsje fan ús oanfraachformulier ynsidintele subsydzje.