Iepen Mienskipfûns, Leader, Kânsenfûns en Fûns Lok op ien.