LEADER is in subsydzjeprogramma foar projekten op it plattelân. Europeeske, lanlike, provinsjale en gemeentlike oerheden ynvestearje yn ideeën út de maatskippij dy 't soargje foar in moai en leefber plattelân. De subsydzje is beskikber foar Noardeast- en Noardwest-Fryslân.

As jo, as ynwenner, ûndernimmer of bygelyks lid fan in feriening of stichting, in idee hawwe, dan kinne jo dat oanmelde by Streekwurk. Mooglik komt jo idee yn oanmerking foar LEADER-subsydzje. It giet dêrby om subsydzje-oanfragen fan € 43.750 ôf, -.

Wannear oanfreegje?

Der binne yn 2022 twa perioaden dat subsydzje oanfrege wurde kin. De earste perioade is fan moandei 11 april oant en mei tongersdei 9 juny 2022. Yn septimber set de twadde perioade útein, nammentlik fan moandei 12 septimber oant en mei tongersdei 20 oktober 2022.

Wy binne grutsk om meidiele te kinnen dat der in oerweldigjende belangstelling wie foar de earste tender 2022 fan ús LEADER-subsydzje yn de regio Noardwest-Fryslân. Wy hawwe in grut tal LEADER-subsydzje-oanfragen honorearje kinnen. Dit betsjut dat it totale beskikbere LEADER-budzjet foar 2022 bestege is en der yn 2022 gjin twadde iepenstelling mear komt. Der kinne yn 2022 dus gjin LEADER-oanfragen mear yntsjinne wurde yn Noardwest-Fryslân.

Klik op ‘e regio dêr ‘t projekt plak hawwe sil om te lêzen oan hokker betingsten jo idee foldwaan moat. Ek stiet hjir hoe't jo it LEADER-subsydzje oanfreegje moatte. Streekwurk begeliedt jo by it hiele proses.

Streekwurk; fan idee ta subsydzje-oanfraach

Om ynsjoch te krijen oft jo projektidee foar subsydzje yn oanmerking komt, biedt de provinsje jo de mooglikheid jo projektidee ôf te stimmen mei de projektadviseur fan Streekwurk yn jo regio. Klik hjir(eksterne link) foar de kontaktgegevens fan de projektburo's.

De projektadviseur sjocht mei jo oft jo idee yn oanmerking komt foar subsydzje. Nei it oanjaan fan jo idee (fia ûndersteande knop) nimt de projektadviseur automatysk binnen in pear wurkdagen kontakt mei jo op. Jo kinne ek by it projektburo terjochte foar advys oer it opstellen fan it projektplan en mei al jo fragen oer it oanfreegjen fan de subsydzje. Op de webside fan Streekwurk(eksterne link) stiet yn in dúdlik stappeplan werjûn hoe 't de subsydzje-oanfraach yn syn wurk giet.

Tsjinje jo idee yn!

Hawwe jo ideeën foar projekten dy 't hjir mooglik by oanslute en is jo subsydzjeoanfraach heger as € 43.750? Fia ûndersteande button kinne jo jo idee oanmelde.

Tsjinje jo idee yn

Meiwurkers fan Streekwurk nimme dan sa gau mooglik kontakt mei jo op en helpe jo graach mei de offisjele subsydzje-oanfraach.

Fragen? 

Mear ynformaasje oer de LEADER-subsydzje en de begelieding fan it projektidee ta in subsydzje-oanfraach fine jo op de webside fan Streekwurk.(eksterne link)

Logo van LEADER
(eksterne link)
Afbeelding van de Europese vlag met daaronder de tekst "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".