Iepen Mienskipsfûns 2024-2027 - Oparbeidzje mei de frijwilligers

It Iepen Mienskipsfûns bestiet yn de kommende fjouwer jier út trije kategoryen: Lytse projekten, Grutte projekten en Mienskipsgebouwen Ferduorsumje. Dizze regeling is iepen fan 23 septimber oant en mei 17 oktober 2024.

IMF Mienskipsgebouwen Ferduorsumje

Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt de provinsje yn 2024 en 2025 in bedrach fan 2 miljoen euro beskikber foar it ferduorsumjen fan mienskipsgebouwen. It fûns wurdt twa kear foar oanfragen iepensteld, ien kear yn 2024 en ien kear yn 2025.

De earstfolgjende mooglikheid om subsydzje oan te freegjen is yn ‘e perioade fan 23 septimber oant en mei 17 oktober 2024. Subsydzje wurdt allinne jûn foar it útfieren fan op syn minst twa ûnderskate aktiviteiten, dy’t it enerzjyferbrûk fan it gebou ferminderje. Oanfragen kinne yntsjinne wurde troch stichtings en ferienings dy’t eigener binne fan, of rjocht fan opstal of rjocht fan erfpacht hawwe op, besteand maatskiplik fêstgoed foar mienskiplik gebrûk sûnder winsteachmerk.

Oanfragen wurde beoardiele troch in ûnôfhinklike advyskommisje, besteande út ynwenners fan de provinsje Fryslân. Sy bepale op basis fan beoardielingskritearia hokker projekten subsydzje út it IMF krije. De advyskommisje hantearret de neikommende kritearia foar it beoardieljen fan in oanfraach:

 1. It ferduorsumjen (0-10 punten)
 2. Besparring totale jierlikse kosten (0-5 punten)
 3. Mienskipswearde (0-10 punten)
 4. Utfierberens (1 punt)

Mear ynformaasje oer it Iepen Mienskipsfûns en de beoardielingskritearia kinne jo yn ús regeling fine. Dy fine jo (ynkoarten) ûnderoan de side.

Subsydzje

Der is op syn meast € 35.000,- it projekt beskikber, oant in maksimum fan 30% fan de kosten. Der wurdt oerwage it subsydzjepersintaazje fan dizze regeling te wizigjen nei 50%. Dit moat noch besletten wurde, hâld dêrom ús webside yn 'e gaten. De oare projektkosten sille jo dus sels, of fia oare fûnsen of oerheden (lykas it ISDE of de BOSA) finansierje moatte. Jo meie allinne subsydzje oanfreegje foar it duorsumer meitsjen fan jo gebou(wen) en bykommend ûnderhâld. Dat betsjut dat ferljochting fan in sportfjild of it pleatsen fan in sinnegreide net foar subsydzje yn ‘e beneaming komme.

Help en advys

By it streekkantoar yn jo regio kinne jo advys freegje by it opstellen fan jo projektplan en help freegje by it dwaan fan jo oanfraach:

 1. Belje of maile nei it streekkantoar yn jo omkriten. Dêr sitte tagediene adviseurs om jo te helpen. Ek kinne jo jo projektidee fia ûndersteande knop oanmelde en dan nimt ien fan ús adviseurs kontakt mei jo op.
 2. Belje of maile nei ús klantkontaktsintrum fan de provinsje.

Meld hier uw projectidee aan

Subsydzje oanfreegje: hoe doch ik dat?

Jo kinne fia ûndersteande knop subsydzje oanfreegje. 

Knop Digitaal oanfraachformulier folget

Wat hawwe jo foar in folsleine oanfraach nedich:

 • eHerkenning 2+;
 • In projektplan;
 • In begrutting;
 • In machtigingsformulier as jo út namme fan immen oars in oanfraach dogge.

Goed om te witten:

 • Jo kinne net mear as 30% subsydzje oanfreegje.
 • Jo moatte op syn minst twa ferduorsumjende maatregels útfiere, dy’t it enerzjyferbrûk fan it gebou ferminderje.
 • Nei it ûntfangen fan subsydzje krije jo trije jier de tiid om jo projekt te realisearjen.

Projektekaart

Sykje jo foarbylden fan oare projekten, ynspiraasje foar jo eigen projekt of wolle jo jo eigen projekt pleatse? Klik dan op de ûndersteande knop.

Projekten yn byld

Te brûken dokuminten

Jo kinne dizze dokuminten delhelje en foar jo subsydzje-oanfraach brûke. Dizze foarbylden kinne jo ynfolle by jo oanfraach yntsjinje. Dat kin yn it oanfraachformulier by de taheakken.

Mear ynformaasje

Tink derom: meikoarten kinne jo jo oanfraach foar dizze regeling digitaal yntsjinje. Dêrfoar hat jo DigiD (as partikulier) of eHerkenning (as ûndernimming) nedich. 

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Neidat jo mei DigiD of eHerkenning ynlogd binne, kinne jo jo oanfraach tuskentiids opslaan en letter (binnen 5 dagen) opnij iepenje.