Dizze regeling is sletten, it is net mear mooglik om in oanfraach yn te tsjinjen.

De provinsje Fryslân stelde yn 2023 5 miljoen euro beskikber foar it ferduorsumjen fan mienskipsgebouwen. De iepenstellingen binne sletten en jo kinne gjin subsydzje mear oanfreegje. Der wurdt oan Provinsjale Steaten foarlein of ferduorsumje fan mienskipsgebouwen op 'e nij in plak krijt yn in eventueel nij IMF.

Hichte fan ‘e subsydzje

It projekt is der maksimaal € 35.000,- beskikber, mits dat maksimaal 70% fan jo totale subsidiabele kosten oanbelanget. De oare projektkosten sille jo dus sels, of mei oare fûnsen of oerheden bekostigje moatte (bygelyks it ISDE of de BOSA).  Neist de ferduorsumingsmaatregels meie ek de bykommende kosten yn it plan meinaam wurde.

Foarbyld: jo wolle sinnepanielen op it dak lizze, mar jo dak moat earst ferfongen wurde. De ferfanging fan it dak kinne jo dan ek meinimme yn it projekt.

Beskikbere subsydzje en iepenstellings

Provinsjale Steaten hawwe €5.000.000,- beskikber steld, fanút de opbringst fan it Wynpark Fryslân, foar it ferduorsumjen fan mienskipsgebouwen.  Op deze wize komme de opbringsten fan ‘e wynmûnen yn de Fryske Mienskip telâne. Der binne yn 2023 twa mominten om in oanfraach yn te tsjinjen. De earste iepenstelling is al sletten. Jo kinne fan 18 septimber ôf oant en mei 5 oktober 2023 foar 17.00 oere in oanfraach yntsjinje.

Wat ha jo nedich:

 • In omskriuwing fan jo gebou:
  Hjir meitsje jo in omskriuwing fan wat de funksje fan jo gebou is, wa’t it gebou yn gebrûk hat en wat de frekwinsje fan it gebrûk is.
   
 • In projektplan:
  Yn dit projektplan jouwe jo in koarte omskriuwing dêr ‘t jo yn oanjouwe wat jo dwaan wolle ynklusyf in ûnderbouwing fan de maatregels wêrby ‘t jo oanjouwe hoefolle minder enerzjy oft jo tinke te brûken / hoefolle enerzjy jo tinke op te wekken nei’t it plan útfierd is. Foar it projektplan is in format opnommen as ferplichte taheakke. Dizze kinne jo hjir fine: Format projectplan IMF Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen – Streekwurk(eksterne link)(eksterne keppeling)
  Tink derom: oars as by de eardere iepenstelling moatte jo op syn minst 2 ûnderskate ferduorsumingsmaatregels útfiere.
   
 • In begrutting fan it projekt:
  Der wurdt net frege om offertes oan te leverjen, mar der moat wol in realistyske ûnderbouwing* fan it projekt by sitte.
  *Ynstallateurs sille beoardielje oft jo ûnderbouwing realistysk is.
   
 • Jo jierrekken dêr ’t al jo kosten út blike:
  Ut dit oersjoch moatte de jierlikse kosten blike fan jo feriening, stichting of tsjerkegenoatskip. Wy fersykje jo dêrby om in jierrekken oan te leverjen, dêr ‘t al jo jierlikse kosten út blike, dus net allinnich jo enerzjykosten. De jierrekken mei maksimaal 5 jier âld wêze.
   
 • In rûzing fan jo totale (enerzjy)kosten nei útfiering fan ferduorsumjende maatregels:
  Ut dit oersjoch moat bliken dwaan hokker (enerzjy)kosten jo ferwachtsje te krijen nei’t de ferduorsumjende maatregels útfierd binne. Jo kinne dan ek de skatte besparring (ferskil tusken enerzjykosten fóár en nei útfiering wurksumheden) berekkenje. Dêrmei toane jo de ferleging fan jo (enerzjy)kosten oan dy’t in posityf effekt hawwe sille op de finansjele sûnens fan jo feriening, stichting of tsjerkegenoatskip. De besparring kinne jo berekkenje mei help fan de fragen foar it kritearium ‘Besparing totale jaarlijkse kosten’ yn it oanfraachformulier.
   
 • In resint úttreksel fan de Keamer fan Keaphannel:
  Oanfreegje kin fia de neikommende link: Uittreksels (kvk.nl)(eksterne link)(eksterne keppeling).  De fariant fan € 2,60 folstiet. It is wichtich dat it dokumint tekene wurdt troch elkenien dy’t neffens jo statuten by in subsydzje-oanfraach tekenje moat. Meastal binne dat de foarsitter, skriuwer en ponghâlder mar somtiden moat it folsleine bestjoer tekenje. Dat úttreksel mei net âlder as 6 moanne wêze.
   
 • Eigendomsynformaasje Kadaster:
  Dit kin opfrege wurde by it Kadaster fia de neikommende link: Eigendomsynformaasje Kadaster opfreegje(eksterne keppeling)? De Eigendomsynformaasje Kadaster fan € 2,80 folstiet. Mei dizze print kinne wy beoardielje oft de partij dy’t de oanfraach yntsjinne hat ek echt de eigener fan it gebou is. Fol eigendom of rjocht fan opstâl komme yn oanmerking foar subsydzje. Erfpacht net, jo stichting of feriening is dan allinnich brûker.

Praktyske saken

De kosten dy’t jo meitsje foar it dwaan fan de oanfraach kinne jo finansierje út de post “onvoorzien” en dy meie maksimaal 5% fan it totaal wêze.
As de regeling iepen giet, fan 18 septimber ôf, fine jo op  (Format projectplan IMF Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen – Streekwurk(eksterne keppeling)) in format dêr’t jo mei wurkje kinne foar it dwaan fan in oanfraach. Yn dit format fine jo in foarset hoe’t jo jierlikse kosten op in rychje sette kinne. It oanfraachformulier komt op de webside IMF Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen | Fryslan

Offertes net ferplichte

Yn ferbân mei de drokte op ‘merk hoege jo gjin offertes oan te leverjen. Jo moatte wol oertsjûgjend ûnderbouwe hoe’t de rûzing fan ‘e kosten ta stân kommen is. 

Beoardieling

Jo oanfraach wurdt beoardiele op ferduorsuming, folsleine jierlikse kosten, draachflak en gearwurking.

Ferduorsuming: Hjir kinne jo tusken de 0 en 10 punten op skoare. As de skoare leger is as 2 punten wurdt jo oanfraach ôfwiisd.

Foar de oare kritearia (folsleine jierlikse kosten, draachflak en gearwurking) krije jo maksimaal 5 punten it kritearium. As jo oanfraach leger as totaal 10 punten skoart, komme jo net yn oanmerking foar subsydzje. De oanfragen mei de measte punten krije subsydzje oant it totale beskikbere budzjet it iepenstelling (€ 2.325.000,-) berikt is. Inisjatyfnimmers dy 't it net slagge is om yn de earste iepenstelling foar subsydzje yn oanmerking te kommen, kinne help krije troch te mailen nei: maatschappelijkvastgoed@fryslan.frl. Wy begeliede dy inisjativen dan rjochting de twadde iepenstelling. Dat stiet boppedat wiidweidich omskreaun yn it iepenstellingsbeslút ûnderoan dizze side.

Wa kin in oanfraach yntsjinje?

Moetingsplakken lykas doarpshuzen, sportakkommodaasjes, musea, tsjerken en oare religieuze ynstellings mar bygelyks ek bernebuorkerijen. In wichtich betingst is dat jo pân in maatskiplike funksje hat én bydraacht oan de leefberens yn jo doarp of wyk en gjin winsteachmerk hat. By twivel is it ferstannich om it iepenstellingsbeslút te rieplachtsjen of (telefoanysk) kontakt mei ús op te nimmen.

Betingsten subsydzje-oanfragen:

 1. Der moat draachflak wêze foar it projekt;
 2. Om oan it idee subsydzje takenne te kinnen, moat in folsleine oanfraach oerlein wurde. By it oanfraachformulier hearre in plan, in kostebegrutting, in dekkingsplan, jo folsleine jierlikse kosten, jo hjoeddeistige enerzjyrekken en jo foarsizzing fan de nije enerzjyrekken nei útfiering fan it plan, in ynskriuwing by de Keamer fan Keaphannel en bewiis van eigendom. As jo as oanfreegjende partij machtige binne, heakje jo in folmacht ta;
 3. Jo drage sels, yn ’e mande mei oare belutsenen, by oan it útfieren fan it idee;
 4. Nei’t it projekt útfierd is, sette jo in ferslach (op syn meast 1000 tekens) en in foto op it overzicht 'projecten in beeld'(eksterne keppeling).

Tips

Yn eardere iepenstellingen hawwe wy spitigernôch projekten op in tal punten wegerje moatten. 

Wy freegje jo ekstra omtinken te jaan oan de neikommende punten: 

 • Der moat draachflak wêze foar it projekt;
 • Jo fiere op syn minst 2 ferskillende ferduorsumjende maatregels út;
 • Jo gebou is fan belang foar ferskate partijen yn jo doarp of wyk;
 • Om subsydzje oan it idee ta te kennen, is in folsleine oanfraach nedich. By it oanfraachformulier heart in plan, in kostebegrutting, in dekkingsplan, jo folsleine jierlikse kosten, jo hjoeddeistige enerzjyrekken en jo foarsizzing fan de nije enerzjyrekken nei it útfieren fan it plan, in ynskriuwing by Keamer fan Keaphannel en bewiis fan eigendom. As jo as oanfreegjende partij machtige binne, foegje jo in folmacht ta;
 • De datum dêr’t de oanfraach folslein op yntsjinne is, jildt as datum fan ynkommen;
 • Nei útfiering fan it projekt sette jo in ferslach (maks. 1.000 tekens) en in foto op it oersjoch ‘projekten yn byld'(eksterne link)(eksterne keppeling);
 • By projekten boppe de € 25.000,- moatte jo nei it ôfsluten fan jo projekt in fêststellingsfersyk yntsjinje;
 • Jo stichting of feriening moat sels eigener fan it gebou wêze. It gebou mei net fan de gemeente wêze;
 • It bedrach dat jo oanfreegje mei net heger wêze as € 35.000,-;
 • It subsydzjebedrach dat jo oanfreegje mei net heger wêze as 70% fan ‘e folsleine projektkosten. In subsydzje-oanfraach wêrby’t mear as 70% subsydzje oanfrege wurdt op basis fan de totale projektkosten, wurdt wegere. Bygelyks: as de totale projektkosten € 40.000,- binne, meie jo maksimaal € 28.000, – subsydzje oanfreegje;
 • Jo meie in post ûnfoarsjoen fan 5% opfiere op jo begrutting;
 • De frijwilligersbydrage is op syn meast € 12,79 yn de oere;
 • Jo hawwe 3 jier om it projekt dien te meitsjen. De te ferwachtsjen eindatum wurdt net meinaam yn de beoardieling fan it projekt;
 • In flater yn de begrutting kin nei it sluten fan de iepenstelling net oanpast wurde;
 • Untbrekkende taheakken/oanpassings dy’t nei it sluten fan de iepenstelling ynkomme, wurde net mear meinommen;
 • In gat yn it dekkingsplan resultearret ek yn in wegering;
 • In oanfraach yntsjinne mei in e-mail is gjin jildich yntsjinne oanfraach.

Subsydzje oanfreegje

Neidat jo de oanfraach goed taret* hawwe, kinne jo de subsydzje oanfreegje troch gebrûk te meitsjen fan ûndersteand oanfraachformulier.
*By fragen kinne jo kontakt opnimme mei de adviseurs fan Streekwurk. It is belangryk it oanfraachformulier folsein yn te foljen en de taheakken ta te foegjen. It offisjele oanfraachformulier wurdt flak foar de iepenstelling op dizze side publisearre.

Jo kinne it formulier ynfolje op de kompjûter. Jo hawwe hjir foar it programma Acrobat Reader DC nedich. It bestân kin net yn de browser Edge of mei Word ynfolle wurde. Foar it ynfoljen fan it formulier troch middel fan Acrobat Reader DC folgje jo de folgjende stappen:

 1. Iepen it oanfraachformulier yn it programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Folje de antwurden yn;
 4. Printsje it formulier út;
 5. Undertekenje it formulier;
 6. Stikken kinne jo ôfjaan by de provinsje of it Streekwurk kantoar yn jo regio. Ek kinne jo it ûndertekene formulier mei de post nei de provinsje stjoere, wol moat it foar de slutingsdatum by ús binnen wêze.

Projekt pleatse

Hawwe jo jo projekt klear en wolle jo dy tafoegje oan Projekten yn byld? Dat kin fia ûndersteande knop.

Projekt pleatse(eksterne keppeling)

Fragen? 

Mear ynformaasje oer it Iepen Mienskipsfûns en begelieding fan it projektidee oant in subsydzje-oanfraach fine jo op de webside van Streekwurk(eksterne keppeling).  Foar fragen oer de subsydzje-oanfraach kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Subsydzjes fan ‘e Provinsje Fryslân op telefoannûmer 058 - 292 59 25 (berikber fan moandei o/m freed 8.30- 17.00 oere)  of fia de mail provincie@fryslan.frl.