It Iepen Mienskipsfûns 2020 -2021 -2022 -2023 is ôfrûn

It Iepen Mienskipsfûns giet dit jier net mear iepen. Provinsjale Steaten nimmen om de jierwiksel hinne in beslút oer in eventueel nij Iepen Mienskipsfûns. Sadree 't dêr nijs oer dield wurde kin, sille wy jo ynformearje op dizze side. Alle ynformaasje fan it Iepen Mienskipsfûns 2020 -2021 -2022 -2023 fine jo op dizze side werom.

Utfierde projekten

Besjoch op de Projektekaart de útfierde projekten fan it Iepen Mienskipsfûns 2020 -2021 -2022 -2023. Brûk de sykopsje om gerichtere resultaten op te freegjen.

Projekten yn Byld(eksterne keppeling)

Projekt pleatse

Hawwe jo jo projekt klear en wolle jo dy tafoegje oan Projekten yn byld? Dat kin fia ûndersteande knop.

Projekt pleatse(eksterne keppeling)

Iepen Mienskipsfûns 2020-2021-2022-2023 (sletten)

Yn Fryslân brûst it fan de inisjativen! Fia it Iepen Mienskipsfûns stelt provinsje Fryslân yn 2023 wer jild beskikber om projekten fan ynwenners fierder te helpen. Projekten dy’t bydrage oan de leefberens fan in wyk, doarp of eilân kinne yn oanmerking komme foar de subsydzje. Tink oan projekten op it mêd fan kultuer, duorsume doarpen en kultuerhistoarje en lânskip. It giet om ideeën dy’t it libbensfermidden brûze litte en dy’t bouwe oan de takomst fan Fryslân. It Iepen Mienskipsfûns (IMF) is in iepen en tagonklike subsydzjeregeling mei net folle regels. Mei it offisjele oanfraachformulier op dizze side kinne jo de subsydzje oanfreegje. Der binne dit jier trije perioades dat jo in oanfraach yntsjinje kinne foar it reguliere Iepen Mienskipsfûns. By de neijiersiepenstelling hawwe de regio’s noardeast, noardwest, súdeast en súdwest gjin “ kategory grut ” en kinne jo dus in subsydzjeoanfraach dwaan oant € 35.000.  Dêrneist hawwe jo dit jier noch 1 kear de mooglikheid om subsydzje oan te freegjen foar it duorsumer meitsjen fan mienskipsgebouwen. Mochten jo ideeën hawwe, nim dan kontakt(eksterne keppeling) mei ús op.

Hichte fan de subsydzje

De hichte fan de subsydzje kin nea mear as 40% fan de subsidiabele kosten wêze.

Aktiviteiten wêrfoar jo subsydzje oanfreegje kinne, binne yndiele yn de folgjende kategoryen:

 1. Lytse maatskiplike inisjativen, sa as nije eveneminten (op syn meast € 10.000,- subsydzje). Mei in evenemint wurdt bedoeld in gearstald hiel fan kulturele, ynformative of histoaryske aktiviteiten dy foar it publyk tagonklik is en in tydlik karakter hat. Mei in ekonomyske aktiviteit wurdt bedoeld it op de merk bringe fan in nij produkt of proses dat de besteande merk net steurt;
 2. Middelgrutte maatskiplike inisjativen, oars as in nij evenemint (op syn meast € 35.000,- subsydzje);
 3. Grutte maatskiplike inisjativen, oars as in nij evenemint (op syn meast € 75.000,- subsydzje). By de lêste iepenstelling is de kategory grut allinnich beskikber yn de regio.

Betingsten subsydzje-oanfragen

 1. It is wichtich dat jo idee in bydrage leveret oan ’e leefberens yn jo regio.
 2. Der moat draachflak wêze foar it projekt. It is dêrom fan belang dat projekten yn ’e mande yntsjinne en útfierd wurde.
 3. Om oan it idee subsydzje takenne te kinnen, moat in folsleine oanfraach oerlein wurde. By it oanfraachformulier hearre in projektplan, in kostebegrutting, in dekkingsplan en, as soks fan tapassing is, in ynskriuwing by de Keamer fan Keaphannel. As jo as oanfreegjende partij machtige binne, heakje jo in folmacht ta.
 4. De datum wêrop’t de oanfraach folslein is, jildt as datum fan ynkommen.
 5. It idee moat helber en út te fieren wêze yn in jier nei’t jo formeel berjocht krigen hawwe oer it krijen fan subsydzje foar lytse maatskiplike inisjativen, en yn 24 moannen nei formele berjochtjouwing foar tuskenbeide en grutte maatskiplike inisjativen.
 6. Jo drage sels, yn ’e mande mei oare belutsenen, by oan it útfieren fan it idee.
 7. Nei’t it projekt útfierd is, sette jo in ferslach (op syn meast 1000 tekens) en in foto op it oersjoch 'projekten yn byld'(eksterne keppeling).

Streekwurk; fan idee oant subsydzje-oanfraach

Om ynsjoch te krijen oft jo projektidee foar subsydzje yn oanmerking komt, biedt de provinsje jo de mooglikheid jo projektidee ôf te stimmen mei de projektadviseur fan Streekwurk yn jo regio. Om yn kontakt te kommen mei de projektadviseur kinne jo jo idee (fia ûndersteande knop) oanmelde. De projektadviseur nimt automatysk binnen in pear wurkdagen kontakt mei jo op.

Jo kinne ek by it projektburo terjochte foar advys oer it opstellen fan it projektplan en mei al jo fragen oer it oanfreegjen fan de subsydzje. Op de webside fan Streekwurk stiet yn in dúdlik stappeplan (www.streekwurk.frl/imf(eksterne keppeling)) werjûn hoe't de subsydzje-oanfraach yn syn wurk giet.

Meld hjir jo projektidee oan 

Subsydzje oanfreegje

Neidat jo de oanfraach (mei de adviseur fan Streekwurk) goed taret hawwe, kinne jo de subsydzje oanfreegje troch gebrûk te meitsjen fan ûndersteand oanfraachformulier.It is belangryk it oanfraachformulier folsein yn te foljen en de taheakken ta te foegjen. It offisjele oanfraachformulier wurdt flak foar de iepenstelling op dizze side publisearre.

Jo kinne jo subsydzje-oanfraach yntsjinje fan 18 septimber oant en mei 5 oktober 2023.

Jo kinne it formulier ynfolje op de kompjûter. Jo hawwe hjir foar it programma Acrobat Reader DC nedich. It bestân kin net yn de browser Edge of mei Word ynfolle wurde. Foar it ynfoljen fan it formulier troch middel fan Acrobat Reader DC folgje jo de folgjende stappen:

 1. Iepen it oanfraachformulier yn it programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Folje de antwurden yn;
 4. Printsje it formulier út;
 5. Undertekenje it formulier;
 6. Stjoer it ûndertekene formulier per post op nei de provinsje. Ek is it mooglik om de stikken ôf te jaan by de provinsje of it Streekwurk kantoar yn jo regio.

Tink derom: Lytse maatskiplike inisjativen (< € 10.000) en eveneminten yn de regio Súdwest Fryslân tsjinje de oanfraach by de gemeente Súdwest Fryslân of de gemeente Fryske Marren yn troch ûndersteand formulier te printsjen en mei pinne yn te foljen.

Tips

Yn eardere perioades hawwe wy spitigernôch projekten op in tal punten wegerje moatten. Wy freegje dêrom jo ekstra omtinken te jaan oan de neikommende punten:

 • De frijwilligersbydrage is maksimaal € 12,79;
 • In flater/ûndúdlikheid yn de begrutting kin nei it sluten fan de iepenstelling net oanpast wurde;
 • In subsydzje-oanfraach fan mear as 40% fan de subsidiabele kosten wurdt wegere;
 • Ûntbrekkende taheakken/oanpassings dy’t nei it sluten fan de iepenstelling ynkomme, wurde net mear meinommen;
 • In gat yn it dekkingsplan leveret in wegering op;
 • In oanfraach dy’t oer de e-mail yntsjinne is, is in net jildich yntsjinne oanfraach.
 • As lêste: jo definitive oanfraach moat  tongersdei 5 oktober 2023 fóár 17.00 oere by de provinsje of op it kantoar fan Streekwurk binnen wêze. Jo krije sa gau mooglik, mar uterlik 7 maart 2024 berjocht fan ús.

Fideo: Hoe freegje ik subsydzje oan?

Bron: YouTube(eksterne keppeling) 

Fragen?

Mear ynformaasje oer it Iepen Mienskipsfûns en begelieding fan it projektidee oant in subsydzje-oanfraach fine jo op de webside van Streekwurk(eksterne keppeling). Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme mei it KCC op telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail provincie@fryslan.frl.