Iepen Mienskipsfûns

Iepen Mienskipsfûns 2024-2027 -Oparbeidzje mei de frijwilligers

It Iepen Mienskipsfûns bestiet yn de kommende fjouwer jier út trije kategoryen: Lytse projekten, Grutte projekten en Mienskipsgebouwen Ferduorsumje.

It IMF giet alle jierren twa kear iepen. Dit jier giet it IMF noch iepen fan 23 septimber oant en mei 17 oktober oant 17.00 oere (mei Ferduorsumjen Mienskipsfûns ). Der hat no ien iepenstelling west yn de maitiid.

IMF Lyts & Grut

Fia it IMF stelt de provinsje fan 2024 oant en mei 2027 in bedrach fan 8,5 miljoen euro beskikber foar leefberheidsprojekten yn Fryslân. It IMF Lyts & Grut bestiet út twa ûnderdielen: Lytse projekten en Grutte projekten.

De provinsje stelt it fûns twa kear yn ’t jier iepen foar oanfragen. Oanfragen kinne troch stichtings, ferienings, koöperaasjes en groepen fan fiif persoanen dien wurde.

Projekten wurde beoardiele troch in ûnôfhinklike advyskommisje, besteande út ynwenners fan jo regio. Sy bepale op basis fan beoardielingskritearia hokker projekten subsydzje út it IMF krije. De advyskommisje sjocht nei de neikommende kritearia by Lyts en Grut:

 1. Bydrage oan ‘e Mienskip (0-10 punten)
 2. Draachflak & Gearwurking (0-5 punten)
 3. Takomstbestindichheid (0-5 punten)
 4. Fryske taal of streektaal (0-2 punten)

Mear ynformaasje oer it Iepen Mienskipsfûns en de beoardielingskritearia kinne jo yn ús regeling fine. Dy fine jo ynkoarten ûnderoan de side.

Twa soarten subsydzje

Wêr’t jo subsydzje foar oanfreegje kinne, dat lêze jo hjirûnder:

SoarteHoefolleWêr net foar
1. Lytsmaksimaal €10.000,--
2. Grutmaksimaal €50.000,-boarterstastellen

Tink derom: wolle jo mear as € 50.000,- oanfreegje en is jo projektplan yn de regio Noardwest, Súdwest of Súdeast? Sjoch dan oft LEADER  by jo past.

Help en advys

By it streekkantoar yn jo regio kinne jo advys freegje by it opstellen fan jo projektplan en  help freegje by it dwaan fan jo oanfraach:

 1. Belje of maile nei it streekkantoar yn jo omkriten. Dêr sitte tagediene adviseurs om jo te helpen. Ek kinne jo jo projektidee fia ûndersteande knop oanmelde oanmelde en dan nimt ien fan ús adviseurs kontakt mei jo op.
 2. Belje of maile nei ús klantkontaktsintrum fan de provinsje.

Meld hjir jo projektidee oan

Projektidee presintearje

Jo kinne jo projektidee foar it yntsjinjen fan jo oanfraach koart taljochtsje oan de regionale advyskommisje op in ‘Pitchjûn’ yn jo regio om te sjen oft jo projektidee by it IMF past. Dêrnjonken kinne jo fan de advyskommisjeleden en oare oanwêzigen op dy jûn ek ferbetterpunten foar jo projektplan meikrije. Wolle jo mear witte oer dizze mooglikheid? Nim dan kontakt op mei it streekkantoar yn jo omkriten.

Subsydzje oanfreegje: hoe doch ik dat?

Jo kinne fia ûndersteande linken subsydzje oanfreegje. 

 • Noardeast Lyts - oanfreegje is op dit stuit net mooglik
 • Noardeast Grut - oanfreegje is op dit stuit net mooglik
 • Noardwest Lyts - oanfreegje is op dit stuit net mooglik
 • Noardwest Grut - oanfreegje is op dit stuit net mooglik
 • Wadden Lyts - oanfreegje is op dit stuit net mooglik 
 • Wadden Grut - oanfreegje is op dit stuit net mooglik
 • Súdeast Lyts - oanfreegje is op dit stuit net mooglik
 • Súdeast Grut - oanfreegje is op dit stuit net mooglik 
 • Súdwest Lyts - oanfreegje is op dit stuit net mooglik 
 • Súdwest Grut - oanfreegje is op dit stuit net mooglik

Wat hawwe jo foar in folsleine oanfraach nedich:

 1. eHerkenning 2+;
 2. In projektplan;
 3. In begrutting;
 4. In machtigingsformulier as jo út namme fan immen oars in oanfraach dogge.

Komme jo der net út mei it oanfreegjen fia eHerkenning? Wolle jo ús dan belje? Dan stjoere wy in oanfraachformulier nei jo op.

Goed om te witten:

 • Jo kinne net mear as 30% subsydzje oanfreegje.
 • Nei it ûntfangen fan subsydzje krije jo twa jier de tiid om jo projekt te realisearjen.

Projektekaart

Sykje jo foarbylden fan oare projekten, ynspiraasje foar jo eigen projekt of wolle jo jo eigen projekt pleatse? Klik dan op de ûndersteande knop.

Projektekaart – Streekwurk

Te brûken dokuminten

Jo kinne dizze dokuminten delhelje en foar jo subsydzje-oanfraach brûke. Dizze foarbylden kinne jo ynfolle by jo oanfraach yntsjinje. Dat kin yn it oanfraachformulier by de taheakken.