De provinsje Fryslân stelt yn 2022 wer subsydzje beskikber yn it Iepen Mienskipsfûns. In fûns om inisjativen fan ynwenners yn Fryslân fierder te helpen. Projekten dy’t bydrage oan de leefberens fan in wyk, doarp of eilân kinne foar subsydzje yn ‘e beneaming komme. Subsydzje út it Iepen Mienskipsfûns wurdt mei help fan in tendersysteem ûnder de oanfregers ferparte. 

Iepenstellings yn 2022

 • 10 january oant en mei 3 february;
 • 11 april oant en mei 12 maaie;
 • 12 septimber oant en mei 6 oktober.

Fan idee oant subsydzje-oanfraach 

Om ynsicht te krijen oft jo projektidee foar subsydzje yn ‘e beneaming komt, biedt de provinsje jo de mooglikheid om jo projektidee mei de projektadviseur fan Streekwurk yn jo regio ôf te stimmen. Tegearre besjogge jimme oft jo idee foar subsydzje yn ‘e beneaming komt. Nei oanmelding fan jo idee nimt it projektburo binnen inkelde wurkdagen kontakt mei jo op. Ek kinne jo by it projektburo telâne foar advys oer it opstellen fan it projektplan en al jo fragen oer it oanfreegjen fan it subsydzje. 

Meld hjir jo projektidee oan 

Oanfraachformulieren 

Jo kinne subsydzje oanfreegje troch gebrûk te meitsjen fan de beskikbere oanfraachformulieren. It is belangryk it oanfraachformulier folsein yn te foljen en de taheakken ta te foegjen. It offisjele oanfraachformulier wurdt flak foar de iepenstelling op dizze side publisearre.

Jo kinne it formulier ynfolje op de kompjûter. Jo hawwe hjir foar it programma Acrobat Reader DC nedich. It bestân kin net yn de browser Edge of mei Word ynfolle wurde. Foar it ynfoljen fan it formulier troch middel fan Acrobat Reader DC folgje jo de folgjende stappen: 

 1. Iepen it oanfraachformulier yn it programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Folje de antwurden yn;
 4. Printsje it formulier út;
 5. Undertekenje it formulier;
 6. Stjoer it ûndertekene formulier per post op nei de provinsje. Ek is it mooglik om de stikken ôf te jaan by de provinsje of it Streekwurk kantoar yn jo regio. 

Tink derom: Lytse maatskiplike inisjativen (< € 10.000) en eveneminten yn de regio Súdwest Fryslân tsjinje de oanfraach by de gemeente Súdwest Fryslân of de gemeente Fryske Marren yn troch ûndersteand formulier. 

Tink derom 

Yn eardere tenders hawwe wy spitigernôch projekten op in tal punten wegerje moatten. 

Wy freegje jo ekstra omtinken te jaan oan de neikommende punten. 

 • De frijwilligersbydrage is maksimaal € 11,06 de oere by in wurkwike fan 36 oeren;
 • In flater/ûndúdlikheid yn de begrutting kin nei it sluten fan de tender net oanpast wurde; 
 • In subsydzje-oanfraach fan mear as 40% fan de subsidiabele kosten wurdt wegere; 
 • Ûntbrekkende taheakken/oanpassings dy’t nei it sluten fan de tender ynkomme, wurde net mear meinommen; 
 • In gat yn it dekkingsplan leveret ek in wegering op; 
 • In oanfraach dy’t oer de e-mail yntsjinne is, is in net jildich yntsjinne oanfraach.

Fideo: Hoe freegje ik subsydzje oan? 

Bron: YouTube 

Fragen? 

Mear ynformaasje oer it Iepen Mienskipsfûns en begelieding fan it projektidee oant in subsydzje-oanfraach fine jo op de webside fan Streekwurk. Dêr kinne jo ek de betingsten en hifkingskritearia fine dy’t fan tapassing binne op ‘e subsydzjeregeling. 

Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme mei it KCC op telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail provincie@fryslan.frl.

Mear ynformaasje