Iepen Mienskipfûns, Leader, Kansenfonds, Fûns Lok op ien en huisartsenpraktijksubsidie.