Subsydzjes foar sport, sporteveneminten, ûnderwiis en Frysk yn it ûnderwiis.