Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leef- omgeving beschermd. Zo houden we de biodiversiteit in stand en voorkomen we dat de natuur steeds meer van hetzelfde wordt.

Welke gebieden onder Natura 2000 vallen, staat in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De Europese natuurgebieden die onder die richtlijnen zijn aangewezen vormen samen het Natura 2000-netwerk. 162 van deze gebieden liggen in Nederland, waarvan 20 (deels) in de provincie Fryslân, zowel op het land als op zee.

Klik op de kaart voor specifieke gebiedsinformatie

Ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Groote Wielen ter inzage

Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Groote Wielen vastgesteld op 21 juni. Dit plan beschrijft hoe we de komende zes jaar de kwetsbare natuur van de Groote Wielen gaan beschermen en versterken. Welke maatregelen daarbij horen en hoe het beheert uitgevoerd wordt. Het plan is opgesteld in samenwerking met terreinbeheerders, waterschap, agrariërs, de recreatiesector en andere belangstellenden.

Ter inzage

Van 25 juni tot en met 5 augustus 2022 ligt het document ter inzage. Tijdens die periode is het mogelijk het document te bekijken en een zienswijze in te dienen. Die kunt u sturen via de post naar Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden, of via de mail naar provincie@fryslan.frl. Heeft u vragen of wilt u een papieren versie van het ontwerpbeheerplan bekijken, neemt u dan contact op met de provincie via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer 058 - 292 59 25.

Ontwerp beheerplan

Vervolg

Als de periode van inzage voorbij is, verwerken we de binnengekomen zienswijzen. Er komt een reactienota waarin een reactie op de zienswijzen staat en het beheerplan wordt waar nodig aangepast. Zodra dat klaar is stelt Gedeputeerde Staten officieel het nieuwe beheerplan vast. Dat beheerplan is zes jaar geldig.

Activiteiten in de buurt van het Natura 2000-gebied Groote Wielen die al een tijd bestaan en niet veranderen, kunnen de komende tijd gewoon doorgaan. Verandert er iets aan het evenement of wilt u iets nieuws organiseren en twijfelt u of de activiteit mogelijk negatieve effecten kan hebben op de natuur? Dan kunt u contact opnemen via wnb@fryslan.frl of met het Klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of 058 292 5925.

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder. 

Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

De oplossing van het stikstofvraagstuk begint bij een sterkere natuur. De verzurende en/of vermestende invloed van stikstofneerslag uit de directe omgeving heeft veel invloed op kwetsbare natuurgebieden. Hierdoor worden habitats aangetast en komt de verspreiding van bepaalde soorten en de biodiversiteit onder druk te staan. In 11 van de 20 (deels) Friese Natura 2000-gebieden is sprake van een overschot aan stikstof. Dat komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven, emissie uit zee, uitstoot van industrie, auto’s maar ook vanuit het buitenland.

Provincie Fryslân zet daarom samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden in op de reductie van stikstofuitstoot en maatregelen voor natuurherstel. Dit is een wettelijke opgave en daar zijn landelijke afspraken over gemaakt.

Door middel van een gebiedsgerichte aanpak werkt Fryslân aan het verbeteren van de condities rondom de 11 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.Het verminderen van stikstofdepositie op deze Natura 2000-gebieden vanuit hun directe omgeving moet leiden tot herstel van de Friese natuur en structurele verlaging van stikstofneerslag.

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofproblematiek in deze 11 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gebiedsanalyses gedaan. Deze analyses geven inzicht in de natuur, economie, stikstofbronnen en -problematiek per gebied. Daarnaast vormen ze de basis voor de gebiedsgerichte stikstofaanpak van Fryslân. Voor de gebiedsanalyses stikstof kunt u bovenstaande overzichtskaart raadplegen.

Meer informatie over het stikstofbeleid in Fryslân kunt u hier vinden.

Beheerplannen

Provincie Fryslân stelt beheerplannen op voor de Natura 2000-gebieden in Fryslân. Deze plannen formuleren precies wélke natuurwaarden waar bescherming krijgen en ook hóe dat gebeurt. Daarbij moet rekening gehouden worden met de ecologische, maar ook met de economische en sociale (on)mogelijkheden die er in en rondom het gebied zijn. De beheerplannen komen tot stand in overleg met eigenaren, ondernemers, omwonenden, diverse overheden en andere belanghebbenden. De looptijd van een beheerplan is telkens zes jaar waarna het plan (na een inspraakprocedure) wordt verlengd, eventueel met aanpassingen. De komende jaren intensiveert provincie Fryslân de aanpak rondom natuurherstel van de Friese Natura 2000-gebieden met behulp van de aanvullende Rijksmiddelen voor natuurherstel en -versterking. Op de overzichtskaart bovenaan deze pagina kunt u zien waar de verschillende Friese Natura 2000-gebieden liggen en kunt u meer specifieke gebiedsinformatie vinden waaronder de beheerplannen per gebied.

Zandbanken met prachtig gekleurde luchten

Elf Natura 2000-beheerplannen verlengd

Van elf Fryske Natura 2000-gebieden loopt het beheerplan binnenkort af. Omdat het evalueren van de huidige plannen en het opstellen van nieuwe meer tijd in beslag neemt, besloot Gedeputeerde Staten op 28 september 2021 de beheerplannen met zes jaar te verlengen. Het gaat om de gebieden Alde Feanen, de Deelen, Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterper Schar, Bakkeveense Duinen, Rottige Meenthe & Brandemeer, de duinen van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en het Lauwersmeergebied (samen met provincie Groningen). Ook biedt het de mogelijkheid om ontwikkelingen zoals de nog op te stellen gebiedsplannen met maatregelen om stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden te verminderen en het landelijke Programma Natuur mee te nemen in de nieuwe plannen.Van 7 oktober tot en met 17 november 2021 lag dit besluit ter inzage.

een ontluikende paddenstoel op een bedje van mos in het bos

Wet Natuurbescherming

De beheerplannen die zijn vastgesteld vormen een belangrijke basis voor de provinciale taak op het terrein van vergunningverlening volgens de Wet Natuurbescherming. In deze wet is geregeld dat er een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig is voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Zo kan de overheid zorgen dat er niet teveel stikstof op Natura 2000-gebieden neerkomt. Meer informatie over vergunningverlening vindt u hier.