Sinds 1 januari 2017 is in de Wet natuurbescherming de bescherming van dier- en plantensoorten en van habitattypen in Nederland geregeld. Hierbij moet een splitsing gemaakt worden tussen soortenbescherming (voormalig Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (voormalig Natuurbeschermingswet 1998). Daarnaast is ook de voormalige Boswet ondergebracht in deze wet. Slechts één wet en minder regels maakt de wet overzichtelijker.

Taken en bevoegdheden provincie

De uitvoering van de Wet natuurbescherming is bij de provincies belegd. Hieronder valt de bescherming van natuurgebieden, bescherming van dier- en plantensoorten, schadebestrijding en behoud van houtopstanden. Voor een aantal specifieke taken, waaronder bv. delfstoffenwinning of de aanleg van een autosnelweg, blijft het Rijk bevoegd.

Daarnaast heeft de provincie de rol van toezichthouder en handhaver. De provincie controleert het naleven van de wet (toezicht) en het nakomen van voorwaarden die opgelegd zijn in een vergunning of ontheffing (handhaving). De uitvoering hiervan wordt gedaan door de FUMO. Er wordt samengewerkt met terreinbeherende organisaties en de politie.

Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd

Op 29 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd.

Het besluit kunt u hier inzien.

Degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is, kan binnen zes weken na verzenddatum van het besluit – van 8 december 2022 tot en met 19 januari 2023 – een bezwaarschrift indienen bij: Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Waarom een Wet natuurbescherming?

De wet regelt de volgende onderwerpen:

Gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet)

In de Wet natuurbescherming is de bescherming van dier- en plantensoorten en van habitattypen in beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland geregeld. Bent u van plan iets te ondernemen dat een effect kan hebben op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied, dan bent u mogelijk verplicht een vergunning aan te vragen.

Meer informatie en aanvragen van een vergunning

Soortenbescherming (voormalige Flora & Faunawet)

Gaat u buiten aan het werk waar mogelijk beschermde dieren of planten aanwezig zijn? Of wilt u een evenement organiseren in de buitenlucht? U krijgt dan mogelijk te maken met de Wet natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen negatieve effecten toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten.

Meer informatie en aanvragen van een ontheffing

Houtopstanden (voormalige Boswet)

Bent u van plan buiten de bebouwde kom bomen of andere houtopstanden te kappen of rooien? Of wilt u onderhoud plegen aan een houtwal? Dan dient u minimaal zes weken van tevoren een kapmelding bij de provincie Fryslân in te dienen.

Meer informatie en indienen van een kapmelding

Stikstof (voorheen PAS)

Wilt u een nieuwe stal plaatsen, uw bestaande stal of veestapel uitbreiden of een andere activiteit ontplooien die mogelijk stikstofdepositie tot gevolg heeft op beschermde natuurgebieden? Dan dient u een stikstof vergunning aan te vragen bij de provincie.

Meer informatie en aanvragen van een stikstof vergunning

Verplicht ecologisch onderzoek geeft inzicht in ecologische effecten

Met gericht onderzoek wordt duidelijk of er op de bewuste locatie of in nabijheid ervan beschermde natuurwaarden aanwezig (kunnen) zijn en of uw plan of project ook nadelige gevolgen kan hebben. U bent verplicht om hiervoor een onafhankelijke ecologisch deskundige in te schakelen. Op de website van het Netwerk Groene Bureaus(eksterne keppeling) kunt u verschillende ecologische adviesbureaus vinden. Indien u onderzoek heeft laten uitvoeren, raden wij u aan, om het ecologisch onderzoek aan ons voor te leggen.

Verder nog

U kunt de officiële wetteksten terugvinden in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Via onderstaande links kunt u de officiële (wet)teksten raadplegen op Overheid.nl:

(De tekst in de wet is leidend t.o.v. de webteksten).

Via onderstaande knop vindt u een overzicht van verleende vergunningen en ontheffingen in het Provinciaal Blad op Overheid.nl.

Provinciaal Blad(eksterne keppeling)