Sinds 1 januari 2017 is in de Wet natuurbescherming de bescherming van dier- en plantensoorten en van habitattypen in Nederland geregeld. Hierbij moet een splitsing gemaakt worden tussen soortenbescherming (voormalig Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (voormalig Natuurbeschermingswet 1998). Daarnaast is ook de voormalige Boswet ondergebracht in deze wet. Slechts één wet en minder regels maakt de wet overzichtelijker.

Taken en bevoegdheden provincie

De uitvoering van de Wet natuurbescherming is bij de provincies belegd. Hieronder valt de bescherming van natuurgebieden, bescherming van dier- en plantensoorten, schadebestrijding en behoud van houtopstanden. Voor een aantal specifieke taken, waaronder bv. delfstoffenwinning of de aanleg van een autosnelweg, blijft het Rijk bevoegd.

Daarnaast heeft de provincie de rol van toezichthouder en handhaver. De provincie controleert het naleven van de wet (toezicht) en het nakomen van voorwaarden die opgelegd zijn in een vergunning of ontheffing (handhaving). De uitvoering hiervan wordt gedaan door de FUMO. Er wordt samengewerkt met terreinbeherende organisaties en de politie.

Faunabeheerplan Jacht geheel en Faunabeheerplan Predatie gedeeltelijk goedgekeurd 

Op 21 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Faunabeheerplan Fryslân Jacht 2022-2026 goedgekeurd en het Faunabeheerplan Predatie Fryslân 2022-2026 gedeeltelijk goedgekeurd.  

De besluiten kunt u hier inzien(externe link) en op het provinciehuis tijdens kantooruren (Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden). Degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is, kan binnen zes weken na verzenddatum van het besluit – van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 – een bezwaarschrift indienen bij: Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden. 

Waarom een Wet natuurbescherming?

De wet regelt de volgende onderwerpen:

Gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet)

In de Wet natuurbescherming is de bescherming van dier- en plantensoorten en van habitattypen in beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland geregeld. Bent u van plan iets te ondernemen dat een effect kan hebben op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied, dan bent u mogelijk verplicht een vergunning aan te vragen.

Meer informatie en aanvragen van een vergunning

Soortenbescherming (voormalige Flora & Faunawet)

Gaat u buiten aan het werk waar mogelijk beschermde dieren of planten aanwezig zijn? Of wilt u een evenement organiseren in de buitenlucht? U krijgt dan mogelijk te maken met de Wet natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen negatieve effecten toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten.

Meer informatie en aanvragen van een ontheffing

Houtopstanden (voormalige Boswet)

Bent u van plan buiten de bebouwde kom bomen of andere houtopstanden te kappen of rooien? Of wilt u onderhoud plegen aan een houtwal? Dan dient u minimaal zes weken van tevoren een kapmelding bij de provincie Fryslân in te dienen.

Meer informatie en indienen van een kapmelding

Stikstof (voorheen PAS)

Wilt u een nieuwe stal plaatsen, uw bestaande stal of veestapel uitbreiden of een andere activiteit ontplooien die mogelijk stikstofdepositie tot gevolg heeft op beschermde natuurgebieden? Dan dient u een stikstof vergunning aan te vragen bij de provincie.

Meer informatie en aanvragen van een stikstof vergunning

Verder nog

U kunt de officiële wetteksten terugvinden in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Via onderstaande links kunt u de officiële (wet)teksten raadplegen op Overheid.nl:

(De tekst in de wet is leidend t.o.v. de webteksten).

Via onderstaande knop vindt u een overzicht van verleende vergunningen en ontheffingen in het Provinciaal Blad op Overheid.nl.

Provinciaal Blad(externe link)