Gaat u bomen of bos kappen buiten de bebouwde kom? Dan moet u dit melden bij de provincie. Dit staat in het Besluit activiteiten leefomgeving.(eksterne keppeling) Een kapmelding doet u minimaal 6 weken en maximaal 1 jaar voordat u de bomen wilt (laten) kappen.

In welke situatie moet u het kappen melden?

In de volgende situaties dient u een kapmelding te doen voordat u een boom wilt kappen:

  • Wanneer de te kappen bomen of omgevallen/beschadigde bomen door bijvoorbeeld storm buiten de 'bebouwingscontour houtkap' liggen. De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwingscontour houtkap’ vast in het omgevingsplan. Deze grenzen kunnen afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. In geval van twijfel kunt u bij de gemeente navragen wat die grenzen zijn;
  • Wanneer de omvang van de te kappen bomen of omgevallen/beschadigde bomen door bijvoorbeeld storm, groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of wanneer het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer;
  • Wanneer u slechts een deel van de bomen van in totaal minimaal 10 are, of een deel van een rijbeplanting van minimaal 20 bomen wilt kappen of wanneer deze bomen slechts gedeeltelijk zijn omgevallen of beschadigd zijn.

Verplichtingen en mogelijkheid tot maatwerk

Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. U bent verplicht om bomen terug te planten op dezelfde locatie als waar u de bomen heeft gekapt. Dit heet herplantplicht. Binnen 3 jaar na de kap moeten er weer bomen staan.

Lees hier meer over de herplantplicht

In sommige gevallen kunt u niet wachten met kappen of is het niet mogelijk binnen drie jaar (op dezelfde locatie) bomen te herplanten. In deze situaties kunt u eenmaatwerkvoorschrift aanvragen.

Lees meer over wanneer u dit maatwerkvoorschrift kunt aanvragen.

Soortenbescherming

Wanneer u een kapmelding doet, kan het zijn dat u te maken krijgt met soortenbescherming. Denk aan regels rondom het broedseizoen, jaarrond beschermde nesten en bomen waar vleermuizen in verblijven.

Lees meer over soortenbescherming

Online melden of maatwerkvoorschrift aanvragen

U kunt eenvoudig online de kap melden of een maatwerkvoorschrift aanvragen. U kunt de melding of de aanvraag voor een maatwerkvoorschrift indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(eksterne keppeling). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘kappen’. Het juiste meldingsformulier en aanvraagformulier verschijnen dan in beeld. Voor het doen van een melding of aanvraag  heeft u uw Digi-D, of eHerkenning nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 59 25.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. Voor een kapmelding zijn geen leges verschuldigd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Geen melding nodig

In een aantal gevallen hoeft u geen melding te doen bij de provincie. Bijvoorbeeld binnen de bebouwingscontour houtkap, of bij naaldbomen van minder dan 20 jaar, die bedoeld zijn als kerstboom. Een opsomming van alle gevallen waarvoor dit geldt vindt u hier:

Meer weten over het kappen van bomen en de herplantplicht? | Fryslan

In sommige gemeenten moet u dan nog wel een melding doen, of een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Kapvergunning

Soms is er naast de kapmelding ook een (omgevings)vergunning nodig wanneer u een boom wilt kappen. De gemeente geeft (omgevings)vergunningen af voor het kappen. Voordat u gaat kappen, is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een vergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen. In de bomenverordening of het omgevingsplan van uw gemeente ligt vast of een (omgevings)vergunning nodig is.

Maatwerkvoorschriften

In een aantal situaties kunt u een maatwerkvoorschrift aanvragen. Het gaat dan om:

  • Afwijken van de wachtverplichting;
  • Uitstel van de termijn voor de herplantplicht;
  • Een maatwerkvoorschrift ten behoeve van de herplantplicht op een andere locatie.

Lees meer over wanneer u dit maatwerkvoorschrift kunt aanvragen.

Contact

Wilt u een project in een vooroverleg met ons doorspreken? Of heeft u na het doorlezen van de informatie nog andere vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op. Dit kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch: 058 - 292 59 25.