Omgevingsvergunning beschermde dieren en planten aanvragen

De Omgevingswet beschermt bepaalde kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland. Bijvoorbeeld door een verbod op het doden, vangen of opzettelijk storen van beschermde diersoorten. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of in het kader van onderzoek en onderwijs? Dan vraagt u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aan bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Sommige activiteiten kunnen gevolgen hebben voor dieren en planten in het wild. Dat zijn flora- en fauna-activiteiten. De Omgevingswet geeft regels over flora- en fauna-activiteiten om soorten te beschermen.

Misschien hebt u ook andere toestemming nodig. Heeft de activiteit bijvoorbeeld gevolgen voor beschermde natuurgebieden? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aan moet vragen. Gaat u bomen kappen? Dan kan het zijn dat een melding moet doen of dat er regels in het gemeentelijke omgevingsplan zijn opgenomen waar u aan moet voldoen.

U heeft de mogelijkheid om voor alle activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen voor de flora- en fauna-activiteit. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

De provincie Fryslân beoordeelt elke aanvraag om een omgevingsvergunning afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld met oog op de bescherming van dier- en plantensoorten.

Aanpak

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link) of neem contact op met ons Klantcontactcentrum. Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen. U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het (externe link) DSO. U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘flora’. Vervolgens kiest u voor ‘Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning (Rijk)’. Het DSO dient uw aanvraag in bij het juiste bevoegd gezag. Dat kan de provincie zijn (voor een flora-fauna-activiteit) of de gemeente (bij meer activiteiten in één keer).

Hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor een flora- en fauna-activiteit, maar hebben de werkzaamheden wel gevolgen voor beschermde natuurgebieden? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aan moet vragen. Zie daarvoor de informatie bij Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen | Fryslan

Termijn

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantencontactcentrum.

Contact opnemen met de provincie

 

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.