Omgevingsvergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

De Omgevingswet garandeert de bescherming van waardevolle en kwetsbare natuurgebieden en de in het gebied voorkomende belangrijke dier- en plantensoorten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de Natura 2000-gebieden.Wilt u een project realiseren of activiteiten verrichten in of dichtbij een Natura 2000-gebied? En heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van het gebied? Dan vraagt u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aan bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Het is belangrijk om onze waardevolle en kwetsbare natuurgebieden te beschermen. De Omgevingswet garandeert de bescherming van deze gebieden en de in het gebied voorkomende belangrijke soorten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan natuurgebieden met bijbehorende soorten die voor Nederland en/of Europa van belangrijke betekenis zijn, zoals de Natura 2000-gebieden.

Als u in of nabij een kwetsbaar natuurgebied een activiteit en/of werkzaamheden wilt uitvoeren die mogelijk de kwaliteit en/of omvang van het gebied of de aangewezen beschermde dier- en/of plantensoorten negatief beïnvloedt, dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Als het gaat om activiteiten die stikstof uitstoten kunt u kijken bij stikstof vergunning.

Voorbeelden

 • U wilt grondwater onttrekken. Als u veel water onttrekt uit de bodem kan er een verdroging plaatsvinden. U dient te onderzoeken of de grondwateronttrekking effect heeft op natuurgebieden;
 • Wilt u een feest geven met muziek en vuurwerk? Als u dit nabij een natuurgebied doet, kan verstoring optreden van aanwezige soorten. U dient rekening te houden met tijdstip en locatie om negatieve effecten te voorkomen;
 • Bij de aanleg van infrastructuur in een Natura 2000-gebied moet u rekening houden met het effect van de aanleg en het gebruik op aanwezige vegetatie en soorten.

Misschien ben u ook een andere toestemming nodig. Gaat u bijvoorbeeld bouwen of een bedrijf starten of wijzigen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een bouwactiviteit en/of een milieubelastende activiteit. Heeft de activiteit geen significant nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, maar wel voor beschermde dier- en plantensoorten? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aan moet vragen. Gaat u bomen kappen? Dan kan het zijn dat u een melding moet doen of dat er regels in het gemeentelijke omgevingsplan zijn opgenomen waar u aan moet voldoen.

U heeft de mogelijkheid om voor alle activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen voor de Natura 2000-activiteit. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

De provincie Fryslân beoordeelt elke aanvraag om een omgevingsvergunning afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld met oog op de bescherming van natuurgebieden.

Aanpak

Of u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig heeft, is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Het kan per gebied verschillen of er negatieve effecten aanwezig zijn of ontstaan door een activiteit en/of werkzaamheden. Als u een activiteit wilt uitvoeren in of nabij een natuurgebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied moet u wel extra opletten. Dit zijn vaak kwetsbare locaties. In de provincie Fryslân liggen meerdere Natura 2000-gebieden. Dit houdt niet in dat u niets meer mag en kan. Door aandacht te hebben voor kwetsbare natuurgebieden en zo nodig met het nemen van maatregelen kunt u vaak een vergunning krijgen.

Als leidraad geldt: U vraagt een vergunning aan als:

 • u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied;
 • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten en/of werkzaamheden de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren. Als onderbouwing van uw aanvraag stuurt u (afhankelijk van de effecten) in de meeste gevallen een quick scan en natuurtoets mee. Als blijkt dat negatieve effecten niet zijn uit te sluiten stuurt  u een passende beoordeling mee ;
 • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteit en/of werkzaamheden een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen;
 • deze activiteiten niet genoemd zijn in het beheerplan Natura 2000 voor het desbetreffende gebied.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link) of neem contact op met ons Klantcontactcentrum.

Zoek eerst contact met de provincie voordat u een aanvraag indient. Zo kan het proces sneller verlopen. Iemand van de  Frontoffice Wet natuurbescherming bemiddelt in contact met de juiste vergunningverlener. Zo weet u precies welke gegevens wij nodig hebben.

U kunt de aanvraag indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘Natura’. Vervolgens kies u voor ‘Natura 2000-activiteit – Aanvraag vergunning (Rijk)’. Het DSO dient uw aanvraag in bij het juiste bevoegd gezag. Dat kan de provincie zijn (voor een Natura 2000-activiteit) of de gemeente (bij meer activiteiten in één keer).

Hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor een Natura 2000-activiteit, maar hebben de werkzaamheden wel gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aan moet vragen. Zie daarvoor de informatie bij Flora- en fauna-activiteit (Soortenbescherming) | Fryslan

Termijn

De provincie Fryslân  beslist binnen 26 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag. De provincie legt een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen tegen de definitieve omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.(externe link)

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact opnemen

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link).  In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantencontactcentrum.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.