Het is belangrijk om onze waardevolle en kwetsbare natuurgebieden te beschermen. De Wet natuurbescherming garandeert de bescherming van deze gebieden en de in het gebied voorkomende belangrijke soorten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan natuurgebieden met bijbehorende soorten die voor Nederland en/of Europa van belangrijke betekenis zijn, zoals de Natura 2000-gebieden.

Als u in of nabij een kwetsbaar natuurgebied een activiteit en/of werkzaamheden wilt uitvoeren die mogelijk de kwaliteit en/of omvang van het gebied of de aangewezen beschermde dier- en/of plantensoorten negatief beïnvloedt, dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Als het gaat om activiteiten die stikstof uitstoten dan kunt u kijken bij de stikstof vergunning.

Voorbeelden

  • U wilt grondwater onttrekken. Als u veel water onttrekt uit de bodem kan er een verdroging plaatsvinden. U dient te onderzoeken of de grondwateronttrekking effect heeft op natuurgebieden;
  • Wilt u een feest geven met muziek en vuurwerk? Als u dit nabij een natuurgebied doet, kan verstoring optreden van aanwezige soorten. U dient rekening te houden met tijdstip en locatie om negatieve effecten te voorkomen;
  • Bij de aanleg van infrastructuur in een Natura 2000-gebied moet u rekening houden met het effect van de aanleg en het gebruik op aanwezige vegetatie en soorten.

Vergunning nodig?

Of u een vergunning nodig heeft, is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Het kan per gebied verschillen of er negatieve effecten aanwezig zijn of ontstaan door een activiteit en/of werkzaamheden. Als u een activiteit wilt uitvoeren in of nabij een natuurgebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied moet u wel extra opletten. Dit zijn vaak kwetsbare locaties. In de provincie Fryslân liggen meerdere Natura 2000-gebieden. Dit houdt niet in dat u niets meer mag en kan. Door aandacht te hebben voor kwetsbare natuurgebieden en zo nodig met het nemen van maatregelen kunt u vaak een vergunning krijgen. Een vergunning kunt u direct bij ons aanvragen, maar kan ook via een omgevingsvergunning van uw gemeente.

Online aanvragen

U kunt eenvoudig online een vergunning aanvragen voor gebiedsbescherming. Hiervoor heeft u uw Digi-D, of eHerkenning niveau 2+ nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 59 25.

Vergunning aanvragen

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Contact

Heeft u een initiatief in of nabij kwetsbare natuurgebieden? Of heeft u na het doorlezen van de informatie op deze pagina nog andere vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op. Dit kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch: 058 - 292 59 25.

Meer weten over de bescherming van gebieden?