Iedereen wil wonen, werken, ondernemen en verblijven in een aantrekkelijke leefomgeving. Om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw en energietransitie, maar ook om ons mooie Friese landschap te behouden, is een overzichtelijke wet- en regelgeving nodig die aansluit bij de praktijk. Hier is de nieuwe Omgevingswet voor. Op 1 januari 2024 treedt deze wet in werking.

Overzichtelijker en toegankelijker

Er zijn nu diverse wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water die los van elkaar staan. Ze komen bij elkaar in één Omgevingswet. Hierdoor ontstaat meer overzicht over welke regels waar gelden in Nederland en Fryslân. Er komt ook één loket waar initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving terecht kunnen.

Omgevingsvisie Fryslân

In de Omgevingsvisie “De romte diele” staat wat de provincie doet om de basiskwaliteiten van de Friese leefomgeving op orde te houden. Ook staat er in waar de provincie met de leefomgeving van Fryslân naar toe wil: de ambitie en doelen voor de komende 25 jaar. Dat geeft richting aan waar de provincie met partijen naar toe wil werken. Dit gebeurt in programma’s, concrete projecten en initiatieven, en zo nodig ook in regels. Bekijk Omgevingsvisie De Romte Diele in bewegend beeld(eksterne link).

Vier opgaven

De provincie wil extra inzetten op vier urgente, integrale opgaven:

  • Fryslân vitaal, leefbaar en bereikbaar houden;
  • Energietransitie met kracht voortzetten;
  • Fryslân klimaat adaptief inrichten;
  • Versterken van de biodiversiteit.
Een getekend plaatje met Waarom opgaven? en HOE leidende principes?

Voorbereiding herziening Provinciale Omgevingsvisie

In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat de ruimtevragers zijn, wat er ruimtelijk moet worden ingepast. Zowel nationaal als regionaal. De nationale doelen en belangen zijn samengebracht in een startpakket. Dit startpakket vormt de basis voor het leggen van de ruimtelijke puzzel per provincie. De provincie Fryslân is ook bezig - met it Wetterskip en gemeenten – om de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, te combineren en in te passen in de provinciale plannen. Want pas regionaal wordt duidelijk waar de kansen liggen en waar het knelt. Het werken hieraan levert bouwstenen op voor de Provinciale Omgevingsvisie. In oktober 2023 zullen Provinciale Staten beslissen of de herziening van de Provinciale Omgevingsvisie van start kan gaan en welke participatie daarbij past.

Omgevingsverordening

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, gelden ook de regels van de Omgevingsverordening Fryslân 2022. Deze Verordening sluit aan op de ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie “De romte diele”. De Omgevingsverordening vervangt een groot aantal verordeningen. Regels uit diverse verordeningen staan dan in één document, voor meer overzicht.

Meer weten?

Informatie over de Omgevingswet is te vinden op de website van de Rijksoverheid(eksterne link). Of kijk op Aan de slag met de Omgevingswet(eksterne link).

Heeft u een vraag over de gevolgen van de NOVEX voor Fryslân, over de Omgevingsvisie of Omgevingsverordening? Neem gerust contact op met ons Klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl 

Fryslan in getekende hoofdletters waar poppetjes omheen staan. Een poppetje op de trap die de letter F schildert, een vogeltje op de R, twee poppetjes dragen het dakje voor de A en een poppetje geeft de N water met een gieter.