De Omgevingswet beschermt bepaalde kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland. Bijvoorbeeld door een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten en hun directe leefomgeving. Het kan hierbij gaan om soorten die alleen in natuurgebieden voorkomen, zoals de grote vuurvlinder. Ook soorten dichter bij huis, zoals de huismus en vleermuizen worden beschermd.

Voorbeelden

  • U wilt bomen kappen, maar u ziet dat er vogels aan het broeden zijn in of rond de bomen. U mag dan niet zomaar kappen. Als u wacht tot na het broedseizoen dan is de kans op schadelijke effecten kleiner. Onderzoek ook of er andere planten of dieren in de bomen leven;
  • Wilt u bebouwing met een spouwmuur slopen? Dan bestaat de kans dat er vleermuizen in de spouwen leven. Om zeker te weten of u zomaar kunt slopen, moet u dit (laten) onderzoeken. Onderzoek ook of er andere dieren of plantensoorten aanwezig zijn.

Omgevingsvergunning nodig?

Het verbod om beschermde soorten te schaden, geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt er mogelijk mee te maken als u gaat (ver)bouwen, slopen, (water)wegen aanlegt, of beheer en onderhoud uitvoert. U kunt ook te maken krijgen met dit verbod als u beschermde soorten wilt bejagen of bestrijden bij overlast of schade.

Dit houdt niet in dat u niets meer mag en kan. In veel situaties, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, kunt u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit krijgen of kan er zelfs sprake zijn van een vrijstelling. 

Online aanvragen

U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘flora’. Vervolgens kiest u voor ‘Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning (Rijk)’. De aanvraag wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. Als u alleen een aanvraag indient voor een flora- en fauna-activiteit, dan is de provincie bevoegd gezag. Vraag u voor meer activiteiten in één keer omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn. De gemeente vraagt dan de provincie om te adviseren over de flora- en fauna-activiteit.

Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 59 25.

Meer informatie over het doen van een aanvraag vindt u hier:

Beschermde dier- en plantensoorten, omgevingsvergunning aanvragen

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. Bent u particulier en voert u een flora- en fauna-activiteit uit? Dan ben ut geen leges verschuldigd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Contact

Wilt u een project in een vooroverleg met ons doorspreken? Of heeft u na het doorlezen van de informatie nog andere vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op. Dan kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch: 058 - 292 59 25.