Bij de aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel soorten is een activiteitenplan noodzakelijk.

Het activiteitenplan kunt u op uw eigen manier vormgeven en invullen. Wel is het belangrijk dat onderstaande punten worden benoemd. Als u van mening bent dat bepaalde delen niet hoeven te worden ingevuld, onderbouw dan waarom.

Door zo veel mogelijk onderstaand format aan te houden kunnen wij uw ontheffingsaanvraag zo goed mogelijk behandelen, wat de doorlooptijd bevordert.

Activiteit

 • Een omschrijving van het plangebied met kaart(en) waarbij is aangegeven wat de huidige en toekomstige situatie is. De detaillering dient afgestemd te zijn op de effecten op de aanwezige soorten en/of populatie;
 • Een duidelijke beschrijving van de te ondernemen activiteiten;
 • De periode waarin de activiteiten plaatsvinden inclusief een tijdsplanning van de diverse werkzaamheden en te treffen maatregelen;
 • Geef per soort aan welke verbodsbepalingen zullen worden overtreden met een beschrijving van hoe en waarom de verbodsbepaling wordt overtreden.

Aanwezige beschermde soorten

 • Geef de resultaten van de inventarisatie van de betreffende soorten inclusief de methode en technieken van inventarisatie. Geef aan dat het kennisdocument(externe link) is gevolgd en zo niet, onderbouw waarom niet.
 • Hierbij dient ook per soort te worden aangegeven:
  - Waar is de soort aangetroffen (liefst met kaartmateriaal)?
  - Wat zijn de aantallen verblijfplaatsen die zijn aangetroffen?
  - Hoeveel exemplaren per verblijf- of groeiplaats?
  - Welke ecologische functies zijn in het plangebied aanwezig (o.a. groeiplaats, voortplantingslocatie, rust- en/of verblijfplaats, foerageergebied, migratieroute).
 • Wat is de gunstige staat van instandhouding en verspreiding van de aangetroffen soorten? Doe dat zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau. Noem bronnen.
 • Wat is het belang van het plangebied voor de soort en welke alternatieve leefgebieden zijn in de omgeving van het plangebied aanwezig.
 • Stuur als onderbouwing het(de) onderzoeksrapport(en) mee.

Effecten

 • Geef een beschrijving van de effecten van de activiteiten op de aanwezige beschermde soorten. Doe dit in ieder geval op populatie niveau en maak hierbij onderscheid tussen tijdelijke, permanente en cumulatieve effecten.
 • Bij vogels en soorten van de habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn (met uitzondering van vogels) dient u dit ook op individu-niveau aan te geven.

Mitigatie

 • Geef aan dat het betreffende kennisdocument(externe link) wordt gevolgd. Zo niet, onderbouw waarom.
 • Geef per soort concreet aan welke maatregelen worden genomen om negatieve effecten op de aanwezige soorten te voorkomen/beperken.
 • Onderbouw de effectiviteit van de maatregelen(en) en geef aan hoe de effectiviteit en duurzaamheid worden geborgd. Denk daarbij aan tijdig zorgen voor behoud van functionaliteit (gewenning), ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden en beheer van de genomen mitigerende maatregelen.

Alternatieven (andere bevredigende oplossing)

 • Geef aan welke alternatieven aanwezig zijn voor de activiteiten om negatieve effecten op soorten te voorkomen. Geef hierbij ook een onderbouwing waarom niet gekozen is voor het alternatief. Denk aan:
  - Alternatieve locatie.
  - Alternatieve wijze van uitvoering.
  - Alternatieve periode van uitvoering.
  - Het niet uitvoeren van de activiteit.

Belang

 • In het formulier wordt gevraagd onder welk belang de ontheffing wordt aangevraagd. Voeg hier de onderbouwing van dit belang in. Stuur eventuele (beleid)stukken ter onderbouwing mee bij de aanvraag.

Stikstofdepositie

 • Komt er bij uw initiatief stikstof vrij, dan heeft u wellicht een AERIUSberekening nodig. Hier(externe link) kunt u vinden of u mogelijk een AERIUSberekening nodig heeft.