Boeren, natuurorganisaties, ondernemers, inwoners en overheden; samen gebruiken en beheren wij het landelijk gebied in Fryslân. We beschermen de natuur, en bieden toekomst voor de economie in het algemeen en de landbouw in het bijzonder. Daarom werken we samen aan een toekomstbestendig Fryslân waarin voor iedereen ruimte, perspectief en brede welvaart is.

In het Fries Programma Landelijk Gebied, afgekort FPLG, werkt Fryslân aan de toekomst van het Friese landelijke gebied. Het FPLG is de Friese invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Via deze website, onze nieuwsbrief en (digitale) bijpraatmomenten en overleggen houden we elkaar op de hoogte.

Gebiedsprogramma

Hoe we om gaan met stikstof, natuur, water & bodem, klimaat en een vitaal platteland omschrijven we in het gebiedsprogramma. Dat gebiedsprogramma moeten we in een eerste ontwerpversie op 1 juli 2023 aanleveren bij het Rijk.

We willen dat gebiedsprogramma niet in ons eentje schrijven. Daarom werken we samen  met onder andere de landbouw, natuurorganisaties, kennisinstellingen en de andere Friese overheden. Binnen de beperkte tijd die we hebben, zoeken we naar mogelijkheden om de kennis en expertise uit Fryslân op te halen en in het gebiedsprogramma te verwerken. 

Eerste reactie van Fryslân 

De conceptversie van het gebiedsprogramma is in mei 2023 door het college voorgelegd aan de Mienskip, Provinciale Staten, Wetterskip en Friese gemeenten om te reageren. De opmerkingen hebben we verwerkt in de ontwerpversie van het gebiedsprogramma

Na zomer definitief gebiedsprogramma

Na 1 juli is het Rijk aan zet om het ontwerp gebiedsprogramma te beoordelen. De opmerkingen, suggesties of toevoegingen van het Rijk zullen we na de zomer verwerken in het Gebiedsprogramma Fryslân 2023. Dit aangepaste ontwerp wordt dan formeel ter inzage gelegd. Het gebiedsprogramma wordt dan na verwerking van alle zienswijzen door Gedeputeerde Staten en uiteindelijk Provinciale Staten vastgesteld en is het startpunt voor de gebiedsgerichte aanpak.  

Uitwerking in gebieden vanaf 2024 – Gebiedsgerichte aanpak

Het gebiedsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Het zal per thema (zoals stikstof, natuur, water, klimaat etc.) en bodemsoort (klei, zand, Veen en Wadden) omschrijven hoe we de aanpak voor ons zien. Hoe dat vertaald wordt naar maatregelen per (nieuw of bestaand) gebiedsproces, per dorp of per bedrijf komt aan bod tijdens de gebiedsgerichte aanpak vanaf 2024. In die gebiedsgerichte aanpak is ook veel meer tijd en ruimte voor de Mienskip om mee te denken over de lokale invulling. 

Webinars

In Fryslân wordt gewerkt aan het gebiedsprogramma voor het Fries Programma Landelijk Gebied. In dit gebiedsprogramma omschrijven we hoe we in Fryslân willen werken aan de opgaven rondom klimaat, natuur & stikstof en water & bodem. 

De afgelopen tijd vonden er een aantal informerende sessies plaats over het FPLG. Wil je het nog eens terug kijken? Bekijk dan de webinars terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen uit het FPLG? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Vragen?

Heeft u vragen over het FPLG of één van de onderliggende thema’s? Dan kunt u mailen naar de provincie Fryslân op provincie@fryslan.frl.

Nieuwsberichten