Bodematlas

De Bodematlas is bedoeld om informatie over bodem en ondergrond te ontsluiten voor personen en organisaties die:

 • achtergrondinformatie willen over verschillende bodemthema’s;
 • interesse hebben in de relatie bodem/ondergrond en de inrichting/bestemming van een bepaalde plek in de provincie;
 • zich bezig houden met gebiedsontwikkeling binnen het grondgebied van de provincie Fryslân;
 • willen weten welke organisatie zich bemoeit met en/of bevoegd is voor een specifiek bodemthema

De aanleiding om de bodematlas te ontwikkelen komt voort uit de gedachte dat veel informatie wel beschikbaar is, maar (in de afgelopen periode) vaak niet eenvoudig en algemeen ontsloten werd. Ook is/was het vaak niet mogelijk relevante informatie in één viewer te tonen. Met de bodematlas willen we daar verandering in brengen.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Korte toelichting gebruik

 • Open de grote kaart;
 • Voer een plaatsnaam of adres in voor het gebied waarover u informatie wilt raadplegen;
 • Zoom eventueel in ‘+’ of uit ‘-‘ om het juiste gebied in beeld te krijgen of verschuif met de linker muisknop de kaart;
 • Klik op ‘Inhoud’ u ziet dan 3 sets van kaartlagen:
  • Nazca_I Bodem WMS service: De set bevat 8 kaartlagen waarvan alleen ‘Locaties’ is aangevinkt. Deze kaartlagen kunt u allemaal aan en uit zetten.
  • Bodematlas: deze set bevat een gelaagde structuur van kaartlagen. Let er op dat meerdere vinkjes nodig zijn om een kaartlaag te kunnen bekijken.
  • Topografie grijs: Dit is de ‘Basiskaart’ die geselecteerd  is. Door  te klikken op ‘Basiskaart’ (links boven) kunt u o.a. een luchtfoto selecteren om te gebruiken als ondergrondkaart.
 • Klik op Legenda voor de betekenis van de kleuren op de kaart;
 • Klik vervolgens op een punt op kaart waarover u informatie wilt hebben.
  • Er verschijnt een popup scherm die u kunt vergroten (links van het kruisje)
  • Helemaal rechts ziet u ‘1 van ...’  met het driehoekje kunt u de verschillende kaartlaaginfo bekijken. In deze info staan vaak ook links die u kunt aanklikken voor meer informatie
  • U ziet geen ‘1 van …’ in de bovenste regel van het popupscherm: er is geen kaartlaaginfo gevonden op de plek die u heeft aangeklikt

Toelichting bij de viewer Bodematlas

Thema’s van bodem en ondergrond

Het bodemthema ‘Lokale chemische bodemkwaliteit (saneren)’is onderverdeeld in meerdere kaartlagen;

 • inventarisatie voormalige bedrijfsactiviteiten, onderscheiden naar land- en waterbodems;
 • voormalige bedrijfsactiviteiten, onderscheiden naar vervuilende activiteit, naar prioritering en naar bijzondere risicogroepen;
 • spoedlocaties;
 • stortplaatsen en dempingen.

Dit bodemthema wordt jaarlijks in januari geactualiseerd met informatie afkomstig uit het bodeminformatiesysteem Nazca-I Bodem. Actuele informatie kunt u via kaartlaag Nazca-I Bodem WMS-service opvragen.

Voor informatie binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden zal contact opgenomen moeten worden met deze gemeente.

Diffuse chemische bodemkwaliteit (beheren)

Dit is de bodemkwaliteitskaart voor Noord Fryslân.

Deze link verwijst naar de bodemkwaliteitskaart welke beschikbaar is voor de gehele provincie Fryslân behoudens de gemeente Leeuwarden. Voor de gemeente Leeuwarden zal contact met deze gemeente moeten worden opgenomen. Het thema bodemkwaliteit gaat met name over hergebruik (grondverzet) van grond. Doel is een effectiever hergebruik van grond te bevorderen binnen het grondgebied van de provincie Fryslân.

Warmte-koude-opslag 

Dit bodemthema is onderverdeeld in de volgende twee kaartlagen:

 • open WKO-systemen met een verleende vergunning door de provincie;
 • de geschiktheidkaart voor WKO-systemen (uit het Streekplan).

Ontgronden en oppervlaktedelfstoffen

 • bestaande zandwinputten
 • (bagger)depots

Grondwater

Dit thema is onderscheiden in de volgende kaartlagen:

 • onttrekkingen voor drinkwater, industrie en overige onttrekkingen
 • waterwingebied
 • 25-jaarszone bij het waterwingebied

Aardkundige (en culturele) waarden

Dit thema is onderverdeeld in van nature aanwezige en antropogene waarden, die op zich weer verder zijn uitgesplitst naar

 • aardkundig waardevolle gebieden
 • geomorfologie
 • nederzettingstypologie
 • landschaptypen

Archeologie (FAMKE)

In deze kaart wordt onderscheid gemaakt tussen

 • advies ijzertijd – middeleeuwen
 • steentijd – bronstijd

Verdroging

Dit thema is onderscheiden in

 • peilgebieden
 • grondwatertrappen
 • kwelkaart

Basiskaarten

 • Bodemopbouw, onderscheiden in
  • geomorfologie
  • grondsoorten
  • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
 • Vaarwegennetwerk
 • Bedrijventerreinen
 • Natuurgebieden (EHS)
 • Natuurgebieden (Natura 2000)
 • Bodemgebruik CBS 2006
 • Landelijk grondgebruikbestand LGN 
 • Verkaveling 
 • Kadastrale kaart 1832 (HISGIS)