Frysk Programma Lanlik Gebiet

Boeren, natuerorganisaasjes, ûndernimmers, ynwenners en oerheden; mei-inoar brûke en beheare wy it lanlik gebiet yn Fryslân. Wy beskermje de natuer, en biede takomst foar de ekonomy yn it algemien en de lânbou yn it bysûnder. Dêrom wurkje wy mei-inoar oan in takomstbestindich Fryslân, dêr’t foar elkenien romte, perspektyf en brede wolfeart yn is.

Yn it Frysk Programma Lanlik Gebiet, ôfkoarte FPLG, wurket Fryslân oan de takomst fan it Fryske lanlike gebiet. It FPLG is de Fryske ynfolling fan it Nasjonaal Programma Lanlik Gebiet (NPLG).

Fia dizze webside, ús nijsbrief en (digitale) bypraatmominten en oerlizzen hâlde wy inoar op 'e hichte.

Gebietsprogramma

Hoe 't we omgean mei stikstof, natuer, wetter en boaiem, klimaat en in fitaal plattelân omskriuwe we yn it gebietsprogramma. Dat gebietsprogramma hawwe wy yn in earste ûntwerpferzje op 1 july 2023 oanlevere by it Ryk. Wy hawwe dat gebietsprogramma net allinnich skreaun. Dêrom wurkje wy gear mei ûnder oare de lânbou, natuerorganisaasjes, kennisynstellings en de oare Fryske oerheden.

Earste reaksje fan Fryslân

De konseptferzje fan it gebietsprogramma is yn maaie 2023 troch it kolleezje foarlein oan de Mienskip, Provinsjale Steaten, Wetterskip en Fryske gemeenten om te reagearjen. De opmerkingen hawwe wy ferwurke yn it ûntwerp fan it gebietsprogramma.

Wurkje oan in folgjende ferzje

Ein oktober hawwe wy fan it Ryk de earste reaksje krigen op it ûntwerp gebietsprogramma. Yn 2024 wurkje wy oan in folgjende ferzje fan it gebietsprogramma dy ’t nei ferwachting yn de earste helte fan 2025 klear wêze sil.Wy nimme dy tiid om mei-inoar de karren te meitsjen dy 't fan ús frege wurde.

Webinars

Yn Fryslân wurdt wurke oan it gebietsprogramma foar it Frysk Programma Lanlik Gebiet. Yn dit gebietsprogramma omskriuwe we hoe 't we yn Fryslân wurkje wolle oan de opjeften rûnom klimaat, natuer & stikstof en wetter en boaiem. Ek wurkje wy oan natuerdoelanalyzes om de steat fan 'e natuer te omskriuwen.

De ôfrûne tiid fûnen der in tal ynformearjende sesjes plak oer it FPLG. Wolst it nochris werom sjen? Besjoch dan de webinars werom:

Nijsbrief

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de ûntjouwingen út it FPLG? Skriuw jo dan yn foar ús nijsbrief.

Oanmelde foar de nijsbrief

Fragen?

Hawwe jo fragen oer it FPLG of ien fan de ûnderlizzende tema’s? Dan kinne jo maile nei de provinsje Fryslân op provincie@fryslan.frl.

Nijsberjochten