Boeren, natuerorganisaasjes, ûndernimmers, ynwenners en oerheden; mei-inoar brûke en beheare wy it lanlik gebiet yn Fryslân. Wy beskermje de natuer, en biede takomst foar de ekonomy yn it algemien en de lânbou yn it bysûnder. Dêrom wurkje wy mei-inoar oan in takomstbestindich Fryslân, dêr’t foar elkenien romte, perspektyf en brede wolfeart yn is.

Yn it Frysk Programma Lanlik Gebiet, ôfkoarte FPLG, wurket Fryslân oan de takomst fan it Fryske lanlike gebiet. It FPLG is de Fryske ynfolling fan it Nasjonaal Programma Lanlik Gebiet (NPLG ).

Fia dizze webside, ús nijsbrief en (digitale) bypraatmominten en oerlizzen hâlde wy inoar op 'e hichte.

Nijsbrief

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de ûntjouwingen út it FPLG? Skriuw jo dan yn foar ús nijsbrief.

Oanmelde foar de nijsbrief

Fragen?

Hawwe jo fragen oer it FPLG of ien fan de ûnderlizzende tema’s? Dan kinne jo maile nei de provinsje Fryslân op provincie@fryslan.frl.

Nijsberjochten