Stikstofgevoelige natuurgebieden

De gebiedsgerichte stikstofaanpak Fryslân is een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma. Voor de ontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak werkt de provincie Fryslân samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden. Deze aanpak moet zorgen voor een verbetering van de condities in de gebieden direct rondom 11 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Fryslân. Dat is nodig omdat de directe omgeving veel invloed heeft op deze natuurgebieden.

Een kaart met de specifieke gebeidsinformatie

Deze 11 Natura 2000-gebieden kennen vaak verschillende vraagstukken die elkaar beïnvloeden. Denk aan verdroging als gevolg van klimaatverandering, uitputting van de bodem en teveel stikstofneerslag. Maar ook de transitie van de landbouw, vrijkomende agrarische gebouwen en de energietransitie spelen een rol. Daarnaast kan er sprake zijn van woningbouw-, infrastructuur- en mobiliteitsvraagstukken. Dit maakt het werk in de gebieden complex, maar het brengt ook kansen met zich mee om vraagstukken slim te combineren en in samenhang op te pakken. In de gebiedsgerichte aanpak wil provincie Fryslân samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen verschillende vraagstukken tegelijk aanpakken. Daarbij gaan we eerst aan de slag in de gebieden waar de urgentie hoog en de impact groot is. Hiervoor zijn gebiedsanalyses gemaakt. Deze analyses geven inzicht in de natuur, economie, stikstofbronnen en -problematiek per gebied. Daarnaast vormen ze de basis voor de gebiedsgerichte stikstofaanpak van Fryslân. U kunt de analyses hieronder downloaden.