De Friese natuur herstellen en versterken, provinciaal en lokaal de stikstofuitstoot verlagen en de knelpunten rond vergunningverlening oplossen. Dat is de lijn van het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân dat het college van Gedeputeerde Staten in maart 2022 heeft vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma is de volgende stap naar herstel van de natuur en een gezonde economie en landbouwsector in Fryslân. Het UPS geeft aan welke acties er nu genomen kunnen worden om de provincie goed voor te bereiden op de toekomst.

Voor de ontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak werkt de provincie Fryslân samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden aan het Fries Plan Landelijk Gebied. Deze aanpak moet onder andere zorgen voor een verbetering van de condities in de gebieden direct rondom 11 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Fryslân. Dat is nodig omdat de directe omgeving veel invloed heeft op deze natuurgebieden.

Download

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.