De PAS melders in Fryslân en Nederland zitten al lang in onzekerheid. Daarom vonden wij het erg belangrijk om u bij te praten over de ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Dit hebben wij gedaan in een webinar(eksterne link) dat plaatsvond op 9 februari 2023.  Onderwerpen zoals het legalisatieprogramma, de stikstofdepositieruimte en het veegbesluit kwamen aan bod en er was een mogelijkheid om vragen te stellen.  

Het webinar kunt u hier(eksterne link) terugkijken. Er is ook een Q&A opgesteld: Q&A: Veelgestelde vragen tijdens het webinar | Fryslan.

Veegbesluit

Recent, op 25 november 2022, heeft de minister van Stikstof en Natuur het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden, ook wel het ‘veegbesluit’, vastgesteld. In dit besluit zijn de aanwijzingsbesluiten van 101 Natura 2000-gebieden gewijzigd. Waar van toepassing zijn habitattypen en soorten toegevoegd en soms verwijderd.

Voor Fryslân zijn er habitattypen en soorten toegevoegd aan een aantal Natura 2000-gebieden. Voor een viertal gebieden betreft het een toevoeging van een habitattype met een lagere KDW dan voorheen in die gebieden aanwezig waren.

De aanwijzing van extra (naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitattypen heeft tot gevolg dat er waarschijnlijk meer natuurherstelmaatregelen moeten gebeuren en dat er meer gedaan zal moet worden om in 2050 alle habitats onder de KDW te brengen.

Wat de gevolgen zijn van extra (naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitattypen voor bedrijven zijn ligt voor ieder bedrijf anders.