De PAS melders yn Fryslân en Nederlân sitte al lang yn ûnwissens. Dêrom fûnen wy it tige wichtich om jo by te praten oer de ûntjouwingen oangeande dit ûnderwerp.  Dat hawwe wy dien yn in webinar(eksterne keppeling) dat plakfûn op 9 febrewaris 2023. Underwerpen lykas it legalisaasjeprogramma, de stikstofdepositieromte en it feechbeslút kamen oan bar en der wie in mooglikheid om fragen te stellen.

It webinar kinne jo hjir(eksterne keppeling) weromsjen. Der is ek in Q&A opsteld:  Q&A: Veelgestelde vragen tijdens het webinar | Fryslan.

Veegbesluit

Koartlyn, op 25 novimber 2022, hat de minister fan Stikstof en Natuur het wizigingsbeslút habitatrjochtlinegebieten fanwege oanwêzige wearden, ek wol it 'veegbesluit', fêststeld.

Yn dit beslút binne de oanwizingsbesluten fan 101 Natura 2000 - gebieten wizige.  Dêr't fan tapassing binne habitattypen en soarten tafoege en soms ferwidere.  Foar Fryslân binne der habitattypen en soarten taheakke oan in tal Natura 2000-gebieten.

Foar fjouwer gebieten giet it om in tafoeging fan in habitattype mei in legere KDW as foarhinne yn dy gebieten oanwêzich wiene. De oanwizing fan ekstra (oankommende) oerbelêstige stikstofgefoelige habitattypen hat ta gefolch dat der nei alle gedachten mear natuerwerstelmaatregels barre moatte en dat der mear dien wurde moat om yn 2050 alle habitats ûnder de KDW te bringen.

Wat de gefolgen binne fan ekstra (oankommende) oerbelêstige stikstofgefoelige habitattypen foar bedriuwen, leit foar elk bedriuw oars.