Fryslân is in provinsje mei in rike natuer, mei dêrûnder beskerme Natura 2000-gebieten. 11 fan dy natuergebieten hawwe lêst fan tefolle stikstof. Foarútrinnend op de beskerming fan dy natuer waarden der sûnt 2015 fia it Programma Aanpak Stikstof (PAS) fergunnings ferliend. Yn 2019 hat de Rie fan Steat dy manier fan fergunningferliening keard, wêrtroch’t it PAS net langer brûkt wurde koe en de fergunningferliening sa goed as stil kaam te lizzen. Om de problemen mei stikstof en fergunningferliening oan ta pakken is der in nije stikstofwet oannommen. Dy wet stelt fêst dat:

  • 50% fan de Natura 2000-gebieten yn 2030 yn oarder wêze moat (wat delkomt op in fermindering fan 26% op de folsleine stikstofútstjit yn Nederlân).
  • 74% fan de stikstofgefoelige natuer yn Nederlân yn 2035 wer sûn wêze moat.

It ferminderjen fan de stikstofútstjit en it robúster meitsjen fan de natuer soarget foar in yngripend en kompleks nasjonaal en regionaal fraachstik, dêr’t in soad belangen mei anneks binne. Provinsje Fryslân wurket dêrom yn ‘e mande mei sektoaren dy’t stikstof útstjitte en oare oerheden oan in útfieringsprogramma stikstof mei in op Fryslân taspitste oanpak. Dat programma moat der yn de kommende jierren foar soargje dat der wer balâns komt yn de ekonomyske/maatskiplike ûntwikkelingen én it beskermjen fan ús stikstofgefoelige natuer.

Op 'e hichte bliuwe?

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de lêste ûntwikkelingen oangeande it Stikstofbelied? Meld jo dan fia de knop oan foar de digitale nijsbrief. Hawwe jo gjin e-mailadres en wolle jo graach op 'e hichte bliuwe? Nim dan kontakt op mei it klantkontaktsintrum fia ûndersteande telefoannûmer om in nijsbrief op papier oan te freegjen.

Oanmelde nijsbrief

Fragen?

Hawwe jo fragen of wolle jo mear ynformaasje? Dan kinne jo maile nei stikstof@fryslan.frl of belje mei ús klantekontaktsintrum, alle wurkdagen tusken 9.00 en 17.00 oere, op telefoannûmer 058 -292 59 25.