Fryslân is in provinsje mei in rike natuer, mei dêrûnder beskerme Natura 2000-gebieten. 11 fan dy natuergebieten hawwe lêst fan tefolle stikstof. Om de natuer yn dizze gebieten te beskermjen moat de útstjit fan stikstof omleech. Dit soarget ek foar beheiningen op de fergunningferliening. Om de problemen mei stikstof en fergunningferliening oan te pakken is der in nije Stikstofwet (Wsn) oannaam.

Dy wet stelt fêst dat:

  • 50% fan de Natura 2000-gebieten yn 2030 yn oarder wêze moat (wat delkomt op in fermindering fan 26% op de folsleine stikstofútstjit yn Nederlân).
  • 74% fan de stikstofgefoelige natuer yn Nederlân yn 2035 wer sûn wêze moat.

It werombringen fan de stikstofútstjit en it robúster meitsjen fan de natuer soarget foar in yngripend en kompleks nasjonaal en regionaal fraachstik dêr 't in soad belangen mei anneks binne. Provinsje Fryslân wurket dêrom gear mei sektoaren dy 't stikstof útstjitte en meioerheden binnen it Frysk Programma Landelijk Gebied oan ien op Fryslân taspitste oanpak.

Op 'e hichte bliuwe?

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de ûntjouwingen oangeande it ûnderwerp Stikstof en updates krije oer it FPLG? Skriuwe jo jo dan yn foar ús nijsbrief fia dizze knop.

Oanmelde nijsbrief FPLG

Fragen?

Hawwe jo fragen of wolle jo mear ynformaasje? Dan kinne jo maile nei stikstof@fryslan.frl of belje mei ús klantekontaktsintrum, alle wurkdagen tusken 9.00 en 17.00 oere, op telefoannûmer 058 -292 59 25.