Ut it Ryk wei wurdt der wurke oan regelingen om de delgong fan stikstofútstjit te stimulearjen. Op dizze side lêze jo dêr mear oer. Hawwe jo nei it lêzen fan dy ynformaasje fragen of wolle jo witte oft der regelingen foar jo bedriuw beskikber komme? Nim dan kontakt mei ús op fia stikstof@fryslan.frl of fia 058 - 292 59 25. Wy helpe jo graach.

Wat hâlde de regelingen yn?

It kabinet wol middels beskikber stelle om (agraryske) bedriuwen oan te keapjen, dy't foar stikstofdelslach soargje yn stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten. Dy regelingen moatte it foar (agraryske) bedriuwen oantrekliker meitsje om harren wurksumheden op basis fan frijwilligens te beëinigjen.

It Ryk ferwachtet dit yn de winter fan 2022/2023 foar provinsjes iepen stelle te kinnen. Provinsje Fryslân kin dan budzjet oanfreegje by it Ryk om (agraryske) bedriuwen, mei in stikstofbelesting op stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten, op basis fan frijwilligens oan te keapjen.

De konseptregelingen binne yn te sjen fia de webside fan Aanpak Stikstof(externe link).

Op dit stuit binne der noch gjin regelingen fan krêft. Mochten jo al plannen hawwe om jo bedriuw te beëinigjen, dan kinne jo dat wol by ús oanjaan. Op dy wize kinne wy meidertiid frijbliuwend kontakt mei jo opnimme.

Kontakt

Hawwe jo fragen oer stikstofregelingen of sjogge jo oare mooglikheden dy't jo graach beprate wolle? Bygelyks ferpleatsing of it stopjen fan jo bedriuw? Nim dan kontakt mei ús op fia stikstof@fryslan.frl of fia 058 - 292 59 25. Wy gean graach frijbliuwend mei jo yn petear.