Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen bekend als de EHS. Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het nationale natuurbeleid.

Sommige gebieden die in het Natuurnetwerk Nederland liggen hebben nog een agrarische bestemming. Deze gebieden worden omgevormd voor de natuur. Dat gebeurt altijd in goed overleg met de boeren van wie het stuk grond is. Het is ook mogelijk dat zij de grond na de herinrichting naar natuur zelf beheren. Bestaande natuurgebieden worden in de gaten gehouden. Waar nodig worden er maatregelen getroffen om op die manier een goede leefomgeving te houden voor planten en beesten.

Sûnt 2014 binne de provinsjes ferantwurdlik foar de fierdere ûntwikkeling fan it Natuurnetwerk Nederland (NNN), earder bekend as de EHS (Ekologyske Haadstruktuer).

Guon gebieten dy’t yn it Natuurnetwerk Nederland lizze, hawwe noch in agraryske bestimming. Dy gebieten wurde foar de natuer omfoarme. Dat bart altiten yn goed oerlis mei de boeren fan wa’t it stik grûn is. It is ek mooglik dat sy de grûn nei it op ‘en nij ynrjochtsjen ta natuer sels beheare. Besteande natuergebieten wurde yn ‘e gaten hâlden. Wêr’t dat nedich is, wurde der maatregels nommen sa in goed leeffermidden foar planten en bisten te hâlden.

Wêr binne wy op it stuit mei dwaande?

Ûndersteande kaart lit yn ien eachopslach sjen wêr’t wy foar de natuer oan ‘e slach binne. Op guon plakken steane de kranen yn it fjild. Op oare plakken sitte wy noch yn de planfaze. Ekologen ferkenne en advisearje dan oer de goede manier fan ynrjochtsjen.

Gruttere ferzje fan de kaart(eksterne keppeling)

Projektpagina's

In tal fan gebietsûntwikkelingsprojekten dy op 'e kaart stean hawwe in eigen webpagina.