It projektgebiet fan gebietsynrjochting Keningsdjip leit yn ‘e omkriten fan de beek Alddjip. Dizze beek is yn de omjouwing ek wol bekend as Keningsdjip, Boarn of Koningsdiep. Yn de sechstiger jierren is de rin fan de beek oanpast en it gebiet om it Alddjip hinne hielendal foar agrarysk gebrûk geskikt makke.

Yn dit projekt kriget it wetter yn it Alddjip en yn de omlizzende natuergebieten wer mear de romte. Sa wurkje wy oan bioferskaat en meitsje wy de beekdelling klimaatbestindiger.

De maatregels yn gebietsûntjouwing Keningsdjip wurde útfierd yn saneamde útfieringsmodules. Mei-inoar binne der fjouwer modules. De fjirde útfieringsmodule, midden- en bopperin Alddjip, is op it stuit yn tarieding.

Op 4 july wie der in ynringearkomste yn Bakkefean, wêrby’t bewenners út ‘e omkriten fan it Alddjip wolkom wiene om de ynrjochtingssketsen fan de 4e útfieringsmodule te besjen. Dêrneist koene se fragen stelle en meitinke oer dizze gebietsynrjochting. By dizze goed besochte gearkomste giene bewenners yn petear mei it projektteam fan de provinsje en leden fan de gebietskommisje.

It wie mooglik om oant 8 july fia dizze webside te reagearjen op de 4e útfieringsmodule Alddjip. Dêr binne fierder gjin reaksjes op kaam. Mear ynformaasje oer de foarstelde ynrjochtingsmaatregels fine jo ek yn dizze nijsbrief.

Fierderop yn de tekst stiet ynformaasje oer de útfieringsmodules dy’t al klear binne. Dêrnei kinne jo mear lêze oer de Regio Deal Zuidoost Friesland. In tal maatregels binne mei ta stân kommen troch dy Regio Deal. Ta beslút hawwe wy foar jo op in rychje set wat de gebietskommisje docht en wa’t de leden fan de kommisje binne.

Drie mensen staan om een van de plannen te overleggen in een zaaltje
Omwenner op ynringearkomste yn petear mei Tineke Jagersma (links), foarsitter fan de gebietskommisje, en Anja de Vries (rjochts), projektmeiwurker by provinsje Fryslân.

Ramtplan Lânynrjochting Keningsdjip

Yn 2004 is der in gebietsfisy opsteld foar it gebiet yn ‘e omkriten fan it Alddjip. Yn it Ramtplan Lânynrjochting Keningsdjip is dat yn 2007 útwurke ta in plan dêr’t doelstellingen, maatregels, in globaal einbyld, de wize fan it winnen fan grûn en in begrutting yn steane. De twa grutste opjeften yn dat plan binne de realisaasje fan 500 bunder natuer foar Natuurnetwerk Nederland (foarhinne ek wol bekend as Ekologyske Haadstruktuer) en it beekdellingwerstel fan it Alddjip.

Fuortgong gebietsynrjochting Keningsdjip (klik op de kaart om te fergrutsjen of laad it del ûnderoan dizze side)

Yn it projektgebiet fan gebietsynrjochting Keningsdjip lizze de Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van Oordt’s Mersken. Dy gebieten binne ûnderdiel fan in netwurk fan Europeeske topnatuer: Natura2000.

Boppe- en middenrin Alddjip

Yn de omkriten fan de boppe- en middenrin fan de beek Alddjip (Koningsdiep) komt 350 bunder nije natuer foar Natuurnetwerk Nederland. It wetter yn de beek kriget dêrby mear romte (sjoch de oranje kleur op it kaartsje hjirboppe – yn tarieding).

De provinsje Fryslân set útein mei de tarieding foar it meitsjen fan in ynrjochtingsplan mei partners yn it gebiet. Troch de grutte omfang en de lokaasje fan it projekt is der in miljeu-effektrapportaazje nedich, wêryn’t de earste stap it meitsjen fan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is. Yn dat dokumint steane de doelen foar de beekdelling, de bânbreedte wêrbinnen ynrjochtingsfoarstellen bliuwe moatte en de wetten en regels wêr’t it projekt oan foldwaan moat.

Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de NRD fan 15 febrewaris o/m 28 maart op besjen lein. Yn dy perioade koene jo jo sjenswize yntsjinje.

Alle sjenswizen binne anonym opnommen yn de reaksjenota op ‘e NRD. Ek is hjiryn it advys fan de kommisje m.e.r. en de gebietskommisje werom te lêzen. Yn dizze reaksjenota wurdt beskreaun hoe’t wy alle advizen en suggestjes út de streek fierder yn de planfoarming ferwurkje sille. De NRD mei dizze byhearrende reaksjenota is op 29 juny 2021 troch Deputearre Steaten fêststeld. Foar de miljeu-effektrapportaazje is ekstra ûndersyk nedich. Ofstimming, oerlis en útfiering sille mear tiid kostje as earder oanjûn is. Wy ferwachtsje no it ûntwerp-ynrjochtingsplan en de miljeu-effektrapportaazje begjin 2023 presintearje te kinnen.

Jo kinne hjir de reaksjenota dellade

Hawwe jo fragen nei oanlieding fan de NRD? Dan kinne jo kontakt opnimme mei ús Klantkontaktsintrum fia provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Fierder wurkje wy op dit stuit oan:

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de ûntjouwingen binnen gebietsynrjochting Keningsdjip? Meld jo dan oan foar de digitale nijsbrief.

Oanmelde digitale nijsbrief

Mjitte is witte

Sûnt septimber 2019 leit der in mjitnetwurk om grûnwetterpeilen yn de beekdelling te mjitten. Dy leit tusken Bakkefean en de Poasen. Mei de mjitgegevens kinne wy in goede nulmjitting dwaan. Dat helpt by it meitsjen fan ynrjochtingsplannen en sa kinne wy yn de gaten hâlde wat de effekten fan de maatregels binne. 

Laad hjir it rapport oer it mjitnetwurk del

Watermeetpunt in het beekdal van het Alddjip

Wettermjitpunt yn de beekdelling fan it Alddjip

Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren-Zuid binne ynrjochte

Yn de twadde útfieringsmodule binne de gebieten Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren-Zuid ynrjochte. It ynrjochtingswurk yn Hemrikkerscharren-Zuid is yn 2018 útfierd en de ynrjochting fan it perseel by de Slotpleats en de maatregels by Oude Bosch wienen yn 2020 klear. By Oude Bosch wurde noch in tal ôfslutende wurksumheden útfierd.

De poel bij oude bosch omzoomd door bomen en een reflectie van de wolken in het water
Poel by Oude Bosch

Natuergrûn eastlik fan de Hemrikkerscharren ynrjochte

Yn de tredde útfieringsmodule is likernôch 37 bunder natuergrûn by it Alddjip ynrjochte. Dy grûn leit eastlik fan de Hemrikkerscharren tichteby de Poasbrêge en Heidehuzen. It plan makken wy in nauwe gearwurking mei trije partikuliere grûneigeners en Staatsbosbeheer. Op 1 oktober 2020 is mei in feestlike ôfsluting de ynrjochting fan de perselen oan de eigeners oerdroegen. 

Regio Deal Zuidoost Friesland

Yn july 2020 is de Regio Deal Zuidoost Friesland sletten wêrby’t ryk en regio mei-inoar 30 miljoen euro yn de regio ynvestearje. Projekten dy’t mei troch de Regio Deal ta stân komme jouwe in stevige ympuls oan Súdeast Fryslân. Sa bliuwt Súdeast Fryslân in noflik plak om te libjen, te wurkjen, te moetsjen en te besykjen, no en yn de takomst.

Yn de gebietsûntwikkeling Keningsdjip wurdt 500 ha nije natuer (Natuurnetwerk Nederland) yn de omkriten fan de beek Alddjip (Keningsdjip) realisearre wêrby’t it wetter fan de beek mear romte kriget. Dat liedt ta mear bioferskaat en in klimaatbestindige beekdelling. De rekreative rûtestruktuer wurdt ferbettere en der wurdt in bydrage levere oan de ûntwikkeling fan natuerynklusive lânbou.

Yn de Regiodeal Zuidoost Friesland wurde de neikommende fjouwer planûnderdielen troch it gebietsûntwikkelingsprojekt Keningsdjip yn de kommende jierren útfierd:

 1. Ynrjochting om en de by 17 hektare natuer tichteby it Oude Bosch
  Tichteby it Oude Bosch binne in stikmannich puollen, beamwâlen en in kuierpaad oanlein. Dêrnjonken is pleatslik nuddelbosk en boppegrûn fuort helle om heidegroei te stimulearjen. Dy wurksumheden binne yn 2020 útfierd.
 2. Oanlizzen faunapassaazje Bakkefeanster Feart
  Troch de faunapassaazje wurde de takomstige natuergebieten yn ‘e beekdelling oan beide kanten fan de Bakkefeanster Feart mei elkoar ferbûn. Der komme sawol drûge as wiete passaazjes, dêr’t sûchdieren, amfibyen, reptilen en fisken baat by hawwe. De útfiering is yn 2022/2023.
 3. Ferbettering rekreatyf fytspaad netwurk yn en om ‘e beekdelling
  Mei it each op beekdellingwerstel wurdt it hjoeddeistige fytspaadnetwurk goed besjoen. Ek wurdt sjoen oft de hjoeddeistige trasees fan de fytspaden takomstbestindich binne. Utfiering is yn 2022/2023.
 4. Untjouwing proef pilot natuerynklusive lânbou yn ‘e beekdelling
  Undersocht wurdt oft yn de beekdelling mooglikheden binne foar in fierdere ynfolling fan natuerynklusive lânbou troch in sêftere oergong fan en mear ferfrisseling tusken natuer en lânbou te realisearjen. Utfiering: 2021/2023.

Mear ynformaasje

Sjoch foar mear ynformaasje oer de Regio Deal Zuidoost Friesland www.regiodealzuidoostfriesland.nl(externe link)

Gebietskommisje

Yn opdracht fan de provinsje Fryslân advisearret de gebietskommisje Keningsdjip oer de ynrjochting fan it gebiet en de útfiering. Yn de kommisje sitte fertsjintwurdigers út de omkriten op it mêd fan lânbou, natuer, wetter en rekreaasje.

De gebietskommisje komt meardere kearen yn it jier by inoar. Yn ûndersteand oersjoch kinne jo fine op hokker datums dat is yn 2022. De agindapunten wurde foar elk oerlis dield op dizze side. Mochten jo fragen hawwe of punten meijaan wolle, dan kinne jo ien fan de kommisjeleden benaderje. De kontaktgegevens fine jo ûnderoan de side.

Fergaderdata 2022:

Kontakt

Hawwe jo fragen oer de gebietsûntwikkeling Keningsdjip? Dan kinne jo it Klant Kontakt Sintrum telefoanysk berikke op nûmer 058 – 292 59 25, of in mail stjoere nei provincie@fryslan.frl. Jo kinne ek streekrjocht kontakt opnimme mei ien fan de kommisjeleden:
 

 • Tineke Jagersma (foarsitter): 0516-541961
 • Dennis Benedictus (natuer/miljeu): 06-12892087
 • Agaath Arends (natuer/miljeu): 0516-541272
 • Tjalling Nijboer (lânbou): 0516-471719
 • Kees-Jan Dijk (lânbou): 06-29324319
 • Jan Willem Russchen (rekreaasje): 0516-541255
 • Yep Zeinstra (provinsje Fryslân, projektlieder/sekretaris): 058-2925451
 • Koos Koops (Wetterskip Fryslân, adviseur): 058-2922801
 • Marieke Tiekink (gemeente Opsterlân, adviseur): 0512-386222