Het projectgebied van gebiedsinrichting Koningsdiep ligt rondom de beek Koningsdiep. Deze beek is in de omgeving ook wel bekend als Keningsdjip, Boarn of Alddjip. In de jaren zestig is de loop van de beek aangepast en het gebied rondom het Alddjip geoptimaliseerd voor agrarisch gebruik.

In dit project krijgt het water in het Alddjip en in de omliggende natuurgebieden weer meer de ruimte. Zo werken we aan biodiversiteit en maken we het beekdal klimaatbestendiger.

De 4e uitvoeringsmodule Koningsdiep is eind vorig jaar door wetterskip Fryslân en provincie Fryslân vastgesteld. Daarmee is het budget voor de uitvoering beschikbaar gesteld. De planonderdelen uit deze 4e uitvoeringsmodule Koningsdiep worden dit jaar verder uitgewerkt en aanbesteed. De uitvoering start dit najaar en wordt volgend jaar afgerond. Meer informatie over de voorgestelde inrichtingsmaatregelen vindt u ook in deze nieuwsbrief.

Verderop in de tekst staat informatie over de uitvoeringsmodules die al afgerond zijn. Daarna kunt u meer lezen over de Regio Deal Zuidoost Friesland. Enkele maatregelen zijn mede tot stand gekomen dankzij deze Regio Deal. Tenslotte hebben we voor u op een rijtje gezet wat de gebiedscommissie doet en wie de leden van de commissie zijn.

De uitnodiging voor een fietsexcursie door het gebied met als thema ‘Oars omgean mei wetter’ vindt u hier

  Groot onderhoud fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen

  Vanaf eind oktober 2023 tot voorjaar 2024 voert Strukton Wegen & Beton groot onderhoud uit aan de fietspaden in het Oude Bosch en op landgoed De Slotplaats, tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. De asfaltverharding van een deel van de bestaande fietspaden in het bos wordt vervangen door een betonverharding. Hiervoor worden de fietspaden soms afgesloten. Fietsers, wandelaars en ruiters worden omgeleid met borden.

  Een kraan is bezig het fietspad te maken

  Planning

  Door de vele regen loopt het project achter op de planning…

  Week 47:        Aan het gedeelte vanaf de Stripe richting de Beakendyk wordt nog niet gewerkt. Fietsers, wandelaars en ruiters kunnen dus nog gebruik maken van de Beakendyk.

  Het fietspad vanaf de Beakendyk richting de Stripe is wel afgesloten.

  Week 46:        Het gedeelte vanaf de Finne tot aan de Stripe wordt gereed gemaakt voor het aanbrengen van betonverharding.

  Op de overige paden vinden nog geen werkzaamheden plaats. Deze paden zijn vrij toegankelijk voor het publiek.

  het fietspad met rijplaten bedekt voor de tractors en machines bereikbaar op deze manier

  Bij de Stripe is een depot ingericht voor materialen. Hiervoor zijn rijplaten gelegd, waardoor deze weg gedurende de hele periode niet toegankelijk is voor fietsers, wandelaars en ruiters. 

  Overzichtkaartje waar de afsluiting is

  Samenwerking voor realisatie

  Dorpsbelangen Wijnjewoude en Bakkeveen zijn al enige jaren met de gemeente Opsterland in gesprek over het achterstallige onderhoud van de recreatieve fietspaden tussen beide dorpen. De eigenaren van deze fietspaden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, hebben onvoldoende middelen om deze fietspaden goed te onderhouden. Daarom is vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep een aanvraag bij de Regiodeal Zuidoost Fryslân ingediend. De bijdrage uit deze regiodeal heeft de bovengenoemde partijen in beweging gebracht. Naast Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeente Opsterland draagt ook stichting Vlooienmarkt Bakkeveen bij aan de realisatie van het nieuwe fietspad. Hierbij  is afgesproken dat de provincie Fryslân vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep opdrachtgever is voor de aanpak van deze recreatieve fietspaden.

  (Foto’s: Martijn van der Vaart/Bakkeveen.nl)

  Raamplan Landinrichting Koningsdiep

  • In 2004 is er een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied rondom het Alddjip. In het Raamplan Landinrichting Koningsdiep is dit in 2007 uitgewerkt tot een plan waarin doelstellingen, maatregelen, een globaal eindbeeld, de wijze van grondverwerving en een begroting staan. De twee grootste opgaven in dit plan zijn de realisatie van 500 hectare natuur voor Natuurnetwerk Nederland (voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur) en het beekdalherstel van het Alddjip.
  Voortgang gebiedsinrichting Koningsdiep (klik op de kaart om te vergroten of download deze onderaan de pagina)

  In het projectgebied van gebiedsontwikkeling Koningsdiep liggen de Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van Oordt’s Mersken. Deze gebieden zijn onderdeel van een netwerk van Europese topnatuur: Natura2000. 

  Boven- en middenloop Alddjip

  Rond de boven- en middenloop van de beek Alddjip (Koningsdiep) komt 350 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland, waarbij het water in de beek meer de ruimte krijgt (de oranje kleur op het kaartje bovenaan deze pagina – in voorbereiding).

  De provincie Fryslân start samen met partners in het gebied de voorbereiding voor het maken van een inrichtingsplan. Door de grote omvang en de locatie van het project is er een milieueffectrapportage nodig, waarbij de eerste stap het maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is. Hierin staan de doelen voor het beekdalherstel, de bandbreedte waarbinnen inrichtingsvoorstellen moeten blijven en de wetten en regels waar het project aan moet voldoen. Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft de NRD van 15 februari t/m 28 maart ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kon u uw zienswijze indienen.

  Alle zienswijzen zijn geanonimiseerd opgenomen in de reactienota op de NRD. Ook is hierin het advies van de mer-commissie en de gebiedscommissie terug te lezen. In deze reactienota wordt beschreven hoe we alle adviezen en suggesties uit de streek verder gaan verwerken in de planvorming. De NRD met deze bijbehorende reactienota is op 29 juni 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Voor de milieueffectrapportage is extra onderzoek nodig. Afstemming, overleg en uitvoering gaan meer tijd kosten dan eerder is aangegeven. We verwachten nu het ontwerp-inrichtingsplan en de milieueffectrapportage begin 2023 te kunnen presenteren.

  U kunt hier de reactienota downloaden

  Heeft u vragen naar aanleiding van de NRD? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

  Verder werken wij op dit moment aan:

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen gebiedsinrichting Koningsdiep? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

  Aanmelden digitale nieuwsbrief

  Meten is weten

  Sinds september 2019 ligt er een meetnetwerk om grondwaterpeilen te meten in het beekdal. Het ligt tussen Bakkeveen en de Poasen. Met de meetgegevens kunnen we een goede nulmeting doen. Dat helpt bij het maken van inrichtingsplannen en zo kunnen we in de gaten houden wat de effecten van maatregelen zijn. 

  Download hier het rapport over het meetnet.

  midden in een weiland, omzoomd door bomen, staan 3 kleine paaltjes met een bordje er op.
  Watermeetpunt in het beekdal van het Alddjip

  Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren-Zuid zijn ingericht

  In de tweede uitvoeringsmodule zijn de gebieden Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren-Zuid ingericht. Het inrichtingswerk in Hemrikkerscharren-Zuid is in 2018 uitgevoerd en de inrichting van het perceel bij de Slotpleats en de percelen bij Oude Bosch waren in 2020 klaar. Bij Oude Bosch worden nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

  De poel bij oude bosch omzoomd door bomen en een reflectie van de wolken in het water
  Poel bij Oude Bosch

  Natuurgrond ten oosten van de Hemrikkerscharren ingericht

  Tijdens de derde uitvoeringsmodule is ongeveer 37 hectare natuurgrond rondom het Alddjip ingericht. Deze gronden liggen ten oosten van de Hemrikkerscharren vlakbij de Poasbrug en Heidehuizen. Het plan maakten we in nauwe samenwerking met drie particuliere grondeigenaren en Staatsbosbeheer. Op 1 oktober 2020 is tijdens de feestelijke afsluiting de inrichting van de percelen overgedragen aan de eigenaren.

  Regio Deal Zuidoost Friesland

  In juli 2020 is de Regio Deal Zuidoost Friesland gesloten waarbij rijk en regio gezamenlijk 30 miljoen euro in de regio investeren. Projecten die mede dankzij de Regio Deal tot stand komen geven een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Zo blijft Zuidoost Friesland een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

  In de gebiedsontwikkeling Koningsdiep wordt 500 ha nieuwe natuur (Natuurnetwerk Nederland) rondom de beek Alddjip (Koningsdiep) gerealiseerd waarbij het water van de beek meer ruimte wordt gegeven. Dit resulteert in meer biodiversiteit en een klimaatbestendig beekdal. De recreatieve routestructuur wordt verbeterd en er worden vormen van natuur inclusieve landbouw ontwikkeld.

  Binnen de Regiodeal Zuidoost Friesland wordt door het gebiedsontwikkelingsproject Koningsdiep de komende jaren aan de volgende vier planonderdelen gewerkt:

  1. Inrichting ca 17 hectare natuur nabij het Oude Bosch
   Nabij het Oude Bosch zijn enkele poelen, boomwallen en een wandelpad aangelegd. Daarnaast is plaatselijk naaldbos en bovengrond verwijderd om heidegroei te stimuleren. Deze werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd.
  2. Aanleg faunapassage Bakkefeanster Feart
   Dankzij de faunapassage worden de toekomstige natuurgebieden in het beekdal aan weerszijden van de Bakkefeanster Feart met elkaar verbonden. Er komen zowel droge als natte passages, waar zoogdieren, amfibieën, reptielen en vissen baat bij hebben. De uitvoering is in 2022/2023.
  3. Verbetering recreatief fietspadennetwerk in en rondom beekdal
   Met het oog op beekdalherstel wordt het huidige fietspadennetwerk onder de loep genomen. Ook wordt gekeken of de huidige tracés van de fietspaden toekomstbestendig zijn. Onderzoek/uitvoering is in 2022/2023.
  4. Ontwikkeling proefpilot natuur inclusieve landbouw in beekdal
   Onderzocht wordt of in het beekdal mogelijkheden zijn voor een verdere invulling van natuur inclusieve landbouw door een zachtere overgang van en meer verwevenheid tussen natuur en landbouw te realiseren. Uitvoering: 2021/2023.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over de Regio Deal Zuidoost Friesland op www.regiodealzuidoostfriesland.nl(eksterne keppeling)

  Gebiedscommissie

  In opdracht van de provincie Fryslân adviseert de gebiedscommissie Koningsdiep over de inrichting van het gebied en de uitvoering. In de commissie zitten vertegenwoordigers uit de omgeving op het gebied van landbouw, natuur, water en recreatie.

  De gebiedscommissie vergadert meerdere keren per jaar. In onderstaand overzicht kunt u vinden op welke datums dat is in 2023. De agendapunten worden voor ieder overleg gedeeld op deze pagina. Mocht u vragen hebben of punten mee willen geven, dan kunt u één van de commissieleden benaderen. De contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

  Vergaderdata 2023:

  Contact

  Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling Koningsdiep? Dan kunt u het Klant Contact Centrum telefonisch bereiken op telefoonnummer 058 - 292 59 25, of een mail sturen naar provincie@fryslan.frl. U kunt ook direct contact opnemen met één van de gebiedscommissieleden:

  • Tineke Jagersma (voorzitter): 06-21803887
  • Dennis Benedictus (natuur/milieu): 06-12892087
  • Agaath Arends (natuur/milieu): 0516-541272
  • Tjalling Nijboer (landbouw):  06-57580200
  • Kees-Jan Dijk (landbouw): 06-29324319
  • Jan Willem Russchen (recreatie): 06-50688483
  • Yep Zeinstra (provincie Fryslân, projectleider/secretaris): 058-2925451
  • Maarten Jan Bijl (Wetterskip Fryslân, adviseur): 06-23228409
  • Marieke Tiekink (gemeente Opsterland, adviseur): 0512-386222